B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Registratie NOVUM BANK LTD Bij beslissing van 21 oktober 2015, genomen in toepassing van de artikelen 74, 75 en 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met nam 22

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015203340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van het sociaal begeleidingsplan geregeld vervoer voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur a.i. van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2015 wordt Mevr. Martine SERBRUYNS aangesteld in de hoedanigheid Overeen type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur a.i. van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 wordt Mevr. Natalie UYTERHAEGEN aangesteld in de hoedanigheid Overeen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015203517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garageper type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015204770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015204533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015, wordt aan de heer DE SCHUTTER Ronald op het einde van de maand april 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015204535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015, wordt aan de heer PODEVYN Georges op het einde van de maand maart 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015011413 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 762.000,00 euro aan de vzw "SAMU Social" voor de organisatie van de nachtopvang van maximum 300 personen in een gebouw gelegen te Brussel type ministerieel besluit prom. 08/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015031720 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1 000 000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015036285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N10a tussen kilometerpunt 0,000 en 0,400 op het grondgebied van de stad Aarschot

decreet

type decreet prom. 16/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015204790 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de type decreet prom. 16/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015204789 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van hoeveelheidseenheden toegekend aan de Gewesten voor de pe

document

type document prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015204877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de koopvaardij Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 Paritair Su

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij ni

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 september 2015, op bladzijde 60732, betreffende de benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar van Mevr. Maghda ALAOUI,

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015003356 bron federale overheidsdienst financien Vernietiging benoeming Bij arrest van 12 oktober 2015, nr. 232.527, heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 20 januari 2014, nr. 1, waarbij de heer Maurice Van den Eede wordt benoemd tot adviseur-generaal bij de FOD Financ(...) Bij arrest va

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015009538 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, wordt de heer Jérémie VOETS, met ingang van 1 september 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Over

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015204534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Ronald DE SCHUTTER De betrokken De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 28/10/2015 numac 2015204536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Georges PODEVYN

erkenning

type erkenning prom. 21/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015018348 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^