B.S. Index van de publicaties van 3 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015009540 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 12 oktober 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij **** type wet prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning - NV DIRECTLEASE Bij beslissing van 26 oktober 2015, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hi 220959

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16, eerste lid, 2) van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015203592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 03/11/2015 numac 2015014238 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/10/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015204970 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 juli 2015, dat in werking treedt op 7 december 2015, is aan de heer Bouttiau A., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Quévy . Het is hem vergund de titel va(...) Bij koninklijk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015036296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen naar het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen e

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 23/10/2015 pub. 03/11/2015 numac 2015000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 44 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 van de wet op het politieambt

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 FEDERALE OVE

document

type document prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015204695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 oktober 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden type document prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal. - Beslissing D-2015-11-S Naar aanleiding van het invoeren van een nieuwe tariefformule voor het rangeren van treinen startte de Dienst Regulerin Het ond

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015204964 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Opdrachthouders van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Oproep tot de kandidaten van niveau A De belangstellende ambtenaren van de federale overheidsdiensten, het Ministerie van Landsverdediging of de federale openba(...) 1) Functiecontex

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015009551 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 worden in artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 mei 2015, waarbij de heer Vos V., griffier bij het vredegerecht Geel, in ruste werd gesteld, de woorden "Dit besluit treedt in Het beroep t

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015205037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15183) Na de selectie wordt een lijst van maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesla(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015204944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige software testers (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG15118) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wor(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2015 numac 2015003377 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Developers (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG15117) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een(...) Toelaat
^