B.S. Index van de publicaties van 4 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015009545 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 oktober 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, Eva, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij **** type wet prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015204902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 108,96/185,9 x type wet prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015009546 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 oktober 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****, om, ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015009544 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 oktober 2015, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015011425 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015011424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015205042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 wordt de heer Daniel MARTINY, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2016, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/11/2015 numac 2015014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel zonder het gebruik van rijpaden. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van **** beoogd in artikel 50 &****; 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 23/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015009550 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit inzake de delegatie van de bevoegtheden van de dienst Voogdij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015027213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid type besluit van de waalse regering prom. 22/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015204903 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wederinvoering van artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 houdende organisatie van dienstreizen in het buitenland

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015000589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de verkoop door de hulpverleningszones van door de Federale Staat gesubsidieerd materieel

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015204890 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 september 2015 in zake Dimitry Moedaert en Vinciane Schoonbroodt tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Sche type bericht prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015202725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Konin Artike

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015205017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht. - Erratum Aanpassing buiten index op 1 april 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2015 ed.3, nr. 125 bladzijde 26879, dient onder punt A.I.1.a) "1 april 2 type erratum prom. 27/09/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015204925 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015009555 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2015, dat uitwerking heeft sedert 16 oktober 2015, is de heer Van Ransbeeck, R., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot directeur van het Instituut voor gerechtelijke oplei Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003370 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt Mevr. Céline C.G. GRAIDE, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003373 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2015, wordt Mevr. Sandra H.J. KNAEPEN, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-gen Bij be type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003374 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2015, wordt de heer Danny O. DELVAUX, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-ge Bij be type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003368 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt de heer Johan F.S. DEBELVA, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003369 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt de heer Vincent KAMANDA, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003367 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt de heer Dirk G.J. DIERICKX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besl type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003372 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2015, wordt de heer Rudi D.G. EGELS, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-gener Bij be type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003371 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt de heer Fabrice GROBELNY, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoemingen prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015003366 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015, wordt Mevr. Ingrid J.H. DE BRUECKER, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 oktobre 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercard

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België. - Overhandiging van geloofsbrieven Op 28 oktober 2015 hebben H.E. mevrouw Suela Janina, de heer Jürgen Meindl, mevrouw Drs. Maryem Sonia M'helia van den Heuvel, mevrouw Simona Frankel en de heer Christian Meuwl H.E.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015022384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Contractbeheerders (niveau A1) voor de het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG15161) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 04/11/2015 numac 2015205062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** assistent voor de directie informatica **** vergelijkende selectie van **** assistent(****) voor de directie informatica (****/****) (niveau **** ) voor **** (****15023) werd afgesloten (...) Er is 1
^