B.S. Index van de publicaties van 10 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015009558 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 29 oktober 2015 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgen die in het buitenland verblijven. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het presentiegeld en de reis- en verblijfkosten voor de Voorzitter en de leden van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academis type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen w type koninklijk besluit prom. 15/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, § 1, a), b) en c). 2. Vanaf nu gaat het om artikel 46, § 1, 1°, 2° en 3° van de gecoördinee type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015012226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015203773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 10/11/2015 numac 2015000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor de personeelsleden van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015003389 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt, met ingang van 1 oktober 2015, een einde gesteld aan de managementfunctie -2 "Administrateur Grote Ondernemingen" toegekend aan de heer Jacquij Philippe, M.A. type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015204523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevrouw DUBOIS Chantal, Attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 31 Mevrou

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015036333 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 5 november 2015, wordt de heer Jean-Baptiste LEVAUX, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om als plaatsvervangend lid deel te nemen aan de werkzaamheden van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 20/10/2015, werd de BVBA SMART GREEN erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum v(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, alsmede van stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015205068 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Boralit in Aalter onder de handelsnaam S Bij mi type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2015 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers type ministerieel besluit prom. 24/08/1982 pub. 10/11/2015 numac 2015000643 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het in het vrije verkeer brengen van goederen. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn om een sanctie op te leggen, overeenkomstig artikel XV.66/2, §§ 1 en 5, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporingen en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken op titel 5 van boek XI van het Wetboek van economisch recht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan producentenorganisaties in de groente- en fruitsector voor de collectieve deelname aan de crisismaatregelen tijdens de periode van 4 september 2014 tot en met 10 september 2014 ingevolge de Rusl type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015036324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid in de landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015205067 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015, dat in werking treedt op 15 oktober 2015, wordt M. Jacques Moisse in de hoedanigheid van mandataris van rang A3 als inspecteur-generaal van het Departement Communicatie van het Sec Bij bes

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015205047 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 september 2015 in zake Anthony Smal en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik tegen Dominique Smal, waarvan de expeditie ter gri « Sche type bericht prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015205039 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 september 2015 in zake de procureur des Konings en anderen tegen M.S. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 okto 1. « S type bericht prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015205052 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 september 2015 in zake de Publiekrechtelijke Maatschappij voor het beheren van de Brusselse Schoolgebouwen tegen de Belgische Staat, FOD Financiën, w « Sch

document

type document prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015018368 bron ombudsdienst pensioenen De Ombudsdienst Pensioenen gaat over tot het aanwerven of aanleggen van een werfreserve voor de functie van "secretariaatsmedewerker 2.0", volkomen vertrouwd met sociale media Situering De Ombudsdienst Pensioenen onderzoekt klachten Jaarlijks legt de O

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015009560 bron federale overheidsdienst justitie Bericht. - Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Vierde oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Het Belgisch Staatsblad heeft op 5 mei 2014, 12 augustus 2014 en 23 Deze op

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015204891 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 oktober 2015 in zake Joost Berckx tegen Veerle Van Raemdonck, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 oktober 2015, heeft het « Sch

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 april 2015, van het BIM, werd Mijnheer UVIN Wim, gedomicilieerd Gierlastraat 21, te 9310 MOORSEL, erkend als Certificateur tertiaire, natuurlijke persoon voo De erke type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031663 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 juli 2015, van het BIM, werd Mijnheer NZAU PHANZU Jean-Pierre, gedomicilieerd rue du Culot 2, te 1402 THINES, erkend als Certificateur tertiaire eenheid, na De erk type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031664 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 juli 2015, van het BIM, werd M. VIALLON François, gedomicilieerd rue de Sart 68, te 1490 COURT-SAINT-ETIENNE, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke per De er type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 23 juni 2015, van het BIM, werd Mijnheer GHIERCHE Jean-Marc, gedomicilieerd rue Bruyère de Virginal 148, te 1460 ITTRE, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurl De er type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 22 december 2014, van het BIM, werd de heer FANNA Didier, gedomicilieerd rue Salmon 25, te 1360 PERWEZ, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedelijk Ge De erke type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031666 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 18 mei 2015, van het BIM, werd Mijnheer ZIMMER David, gedomicilieerd Ter Kamerenboslaan 11, te 1170 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke persoo De erk type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031667 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 april 2015, van het BIM, werd Mijnheer MENIF Clément, gedomicilieerd Waversesteenweg 534, te 1040 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke pers De er type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 8 december 2014, van het BIM, werd de heer VANGOIDSENHOVEN Jef, gedomicilieerd Eugeen Vanhoorenbekelaan 17, bus 0201, te 3010 KESSEL-LO , erkend als EPB-verwarmingsadviseur (...) De erkenni type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031671 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 8 december 2014, van het BIM, werd de heer VANVOLCKSOM Olivier, gedomicilieerd rue Gaston Vervueren 18, te 1460 VIRGINAL-SAMME, erkend als erkend verwarmingsketeltechn De erk type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031672 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 3 december 2014, van het BIM, werd de heer YESILOT, Cem, gedomicilieerd Prinses Elisabethlaan 100, te 1030 BRUSSEL, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type De erk type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB- verwarmingsadviseur Bij beslissing van 13 november 2014, van het BIM, werd de heer VAN WIJMEERSCH, Igor, gedomicilieerd Rue de l'Eglise 22, te 7950 HUISSIGNIES, erkend als EPB- verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoof De erke type erkenning prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015031675 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 13 november 2014, van het BIM, werd de heer WEETS, Ludger, gedomicilieerd Chemin de Maison du Roi 16, te 1420 BRAINE-L'ALLEUD, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Bru De erke

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015204981 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummer : 6048 In zake : de prejudiciële vragen over het decreet van het Waalse Gewest van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsove Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015008068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige jurist-projectmedewerker (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (Beliris) (ANG15190) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatb

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/11/2015 numac 2015014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er
^