B.S. Index van de publicaties van 12 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015011453 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het federaal Centrum voor analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** tot ondersteuning van de werking van het **** type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015205021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds" type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 september 2015, wordt de heer Xavier BINDELS, klasse A3 met de titel van adviseur, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in het Frans taalk Bij ko type koninklijk besluit prom. 10/01/2013 pub. 12/11/2015 numac 2015014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de examencentra voor de categorieën C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de europese vlag type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 12/11/2015 numac 2015000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015027221 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt goedgekeurd met het oog op de uitvoering van de gronden die nodig zijn voor de uitbreiding van de bedrijfsruimte van Neerwaasten gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015205259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 04/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003357 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 17/04/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015014227 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het ri type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003390 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Federale Overheidsdienst Financiën van een vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 03/11/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015009004 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het intern reglement van de Brusselse Raad voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers- van hoofdstuk I type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, twe type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036337 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015036306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015205113 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de toelagen betreffende de doorgangsgebouwen gebruikt voor landbouwdoeleinden en tot bepaling va

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015205112 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief tot bevordering van de coördinatie van de uitrustingswerken binnen de « parcs d'activités économiques » type omzendbrief prom. 25/02/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers die bestemd zijn voor de hulpverlenings

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . 2) Protocol (...) Opzeggin

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015205069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2015 : - wordt aan de heer Paul PALSTERMAN, eervol ontslag verleend ui - wordt de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015 wordt de heer Peter Defreyne benoemd tot voorzitt Binnen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015009031 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de franstalige kandidaten voor het mandaat van adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding heeft vier organen: de raad van bestuur, de directie, het wetenschappelijk com De dire

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015009561 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 oktober 2015, die in werking treden op de datum van de eedaflegging: - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel: - te Antwerpen, voor de afdelingen behorende - de heer Al

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015205040 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 september 2015 in zake Rudy Patrouille tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 oktober 2015, heef « Schen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 29/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015031741 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Ge- meenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

registratie

type registratie prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015031738 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 07/10/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd STIB - SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES B.I.O.I. geregistreer(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2015 numac 2015205261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** consultant selectie en rekrutering (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****) (****15162) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden ****(...) Naast de
^