B.S. Index van de publicaties van 13 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204431 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 5951 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 70, type wet prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204429 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2015 van 17 september 2015 Rolnummers : 5925, 5948 en 5949 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 26 december 2013 « tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende d Het Grond type wet prom. 21/05/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijzigingen van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28 november 2003 (2) (3) type wet prom. 15/05/2014 pub. 13/11/2015 numac 2015000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, wordt aan Mevr. SCHNEYDERS Jeannine op het einde van de maand maart 2015, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werkgever Belangh type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015205222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015203751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 13/11/2015 numac 2015000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot verduidelijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205264 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, dat in werking trad op 30 juni 2015, is aan de heer Binot, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Oupeye. Het is hem vergund de titel Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015 wordt de heer Michel PARYS, Consul bij de Ambassade van België te Parijs, aangesteld tot Consul-Generaal van België in Frankrijk, met als ressort de volgende depar Ain,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de toekenning van subsidies voor werken tot behoud van een beschermd goed en restauratiewerken aan klein erfgoed type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015027220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de waarden van de verminderingsfactor voor de ventilatie bedoeld in bijlage A1 bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid » , gerangschikt op het niveau van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie va type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029552 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid « Burgerzin » , gerangschikt op het niveau van het lager secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/09/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015031750 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering houdende aanwijzing van één beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de **** en de diensten voor het verhuren van voertuigen met ****

decreet

type decreet prom. 21/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029571 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderconventie van de Raad van Europa
over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204430 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 5950 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 21 van de programmawet van 26 december 2013 (sociaal statuut der kunstenaars), ingesteld door de vzw « Concertatio(...) Het Gro

document

type document prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's BRUSSEL. - Bij besluit van 30 oktober 2015 wordt goedgekeurd de beslissing van 7 september 2015 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist aan de heer Stéphane BONNET, administrat ELSENE type document prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap Bij besluit van de Directeu wordt Mevr. type document prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015031733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Overplaatsing Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 oktober 2015, wordt Mevr. STEVENS Sophie aangeworven via intraregionale mobiliteit op 1

erratum

type erratum prom. 10/09/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 17/09/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2015 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Ridder De heer André VAN VARENBERG, Bonlez. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de heer Georges SCOHY, auditeur, met ingang van 20 december 2015 benoemd tot eerste auditeur bij de Raad van State.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van mevrouw Jeannine SCHNEYDERS De De voordracht

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205263 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 oktober 2015 : - is Mevr. Lardinois, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank. - is aan d Bij koninkli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015 is de heer Binot, F., notaris ter standplaats Oupeye, benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktobe

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 6 november 2015 is het laboratorium AZ Groeninge, afdeling Industriële Toxicologie/Atmosferische moni Groep : 1 type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 6 november 2015 is het laboratorium BVBA Labo Devlieger, Herenweg 10, te 8300 Knokke-Heist met vestig Groep : 2

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015015158 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 4 november 2015 heeft **** **** de **** de **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** ****.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204432 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 6016 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 17, 1° en 3°, 20, 1° en 5°, en 24, 1° en 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 4 april 2014 houdende wij Het type arrest uittreksel prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015204433 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 6023 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 tot 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 « houdende het rechtsherstel van ruimtelijke ui Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen aankopen ICT (niveau B), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (AFG15118) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, di(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 13/11/2015 numac 2015205302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** laboratorium De vergelijkende selectie van **** **** laboratorium (niveau ****2), voor de **** **** (****15045), werd afgesloten(...) Er is ****
^