B.S. Index van de publicaties van 19 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015204973 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummers : 6024, 6025 en 6026 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor Het Grond type wet prom. 23/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van de werkgelegenheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007266 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1006 van 30 september 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsoffic Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007267 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1003 van 29 september 2015 : Worden tot Officier in de Orde van Leopold II benoemd : Mevr. Annick Jasselette, technisch deskundige De heer Bart Vereenooghe, technis type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007265 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Toekenning van het hogere stafbrevet aan een hoofdofficier Bij koninklijk besluit nr. 1008 van 20 oktober 2015, wordt het hogere stafbrevet verleend aan majoor Y. Plasman. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 ju type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007262 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1001 van 29 september 2015 : Worden tot Ridder in de Leopoldsorde benoemd : De heer Patrick Bernard, bestuurschef ; Mevr. Martine B(...) De heer Erik Laurens, tec type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007264 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1002 van 29 september 2015 : Wordt tot Officier in de Kroonorde benoemd: Mevrouw Evy Point, adviseur. Wordt tot Ridder in de Kroonorde benoemd: D Zij nemen rang in d type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 09/03/2007 pub. 19/11/2015 numac 2015003392 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 55 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtigen die een btw-eenheid vormen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007261 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1000 van 29 september 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsoffic Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de aanwijzing van de heer DE COCK, Philippe, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRAKEL type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt met ingang van 1 november 2015, **** **** ****-**** bevorderd in de titel van attaché in de klasse ****2 bij de algemene directie Raad voor **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt met ingang van 1 november 2015, **** **** **** bevorderd in de titel van attaché in de klasse ****2 bij de algemene directie Raad voor **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt met ingang van 1 november 2015, **** **** **** bevorderd in de titel van attaché in de klasse ****2 bij de algemene directie Raad voor **** van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015205310 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 1 tot toekenning van de erkenning als opleidingscentrum voor de organisatie van de opleidingen en examens van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke type ministerieel besluit prom. 28/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015007268 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit met betrekking tot de betalende toegang tot het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, site Jubelpark te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de hoogte van de mobiliteitstoelage voor studenten of cursisten die een periode in het buitenland doorbrengen in het kader van hun opleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036424 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van artikel 1, 3, 5, 6, 8 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regerin

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015031772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaten met het oog op de toewijzing van het mandaat van hoge ambtenaar voor het arrondissement Brussel Hoofdstad Deze oproep tot kandidaten is erop gericht het mandaat van hoge ambtenaar voor het arrondissement Brussel Hoofdstad t De hoge

document

type document prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015031769 bron brussels hoofdstedelijk parlement Brussels Hoofdstedelijk Parlement. - Verenigde vergadering van de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie. - Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. - Parlement francophone bruxellois. - Agenda van de gezamelijke plenaire vergadering van vrijdag 1. D

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029582 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029581 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029577 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2012 tot aanstelling van de voorzitters, referendarissen en secretarissen van de Centrale Paritaire Commissie vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029578 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de referendaris van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van het Internaat bij het "Athénée Royal Victor Horta," gelegen Brusselsesteenweg 150, te 1190 Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015029575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 4, § 2 van het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs

erratum

type erratum prom. 10/11/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015036429 bron vlaamse overheid Bericht aan de kiezers over de buitengewone verkiezingen van 13 december 2015 in Linkebeek. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015031767 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Agenda van de plenaire vergadering van vrijdag 20 november 2015 na afloop van punt 5 van de agenda van het Parlement 1. - ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende inst(...) - ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende instemming met : de Ass type beschikking prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015031768 bron brussels hoofdstedelijk parlement Agenda van de plenaire vergadering van vrijdag 20 november 2015 om 9.30 uur en om 14.30 uur 1.- INOVERWEGINGNEMINGEN - VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van mevrouw Anne-Charlotte d'URSEL, de heren(...) - VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van de heren Olivier de CLIPPEL

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, worden benoemd tot leden bij het Comité van de Dienst voo - de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer Pieter VANTHEMSCHE, Baron, Lennik. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, dat uitwerk Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015031771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaturen met het oog op de toewijzing van de mandaten van leidend ambtenaar en adjunct leidend ambtenaar (A4+) bij de instelling van openbaar nut « Brussel Preventie & Veiligheid » Deze oproep tot kandidaten is erop geric(...) De manda type vacante bettreking prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015000686 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Openstaande betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse . - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van geïnteresseerde personen dat de betrek(...) De directeur wordt aangesteld door de Koning, op gemeenschapp

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015007269 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2016. - Erratum In het **** **** ****. 256 van 5 oktober 2015, bladzijde 62652, dient men de tabel "**** zoals hieronder bepaald" te Spécialité

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015009562 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Pieters, J., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, met ingang van 31 juli 2015 's avonds. Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015009563 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 november 2015, bladzijde 68047, Nederlandstalige tekst, regel 9, lezen : "aangewezen voor een termijn van vijf jaar in de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het parke Het beroep

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015205394 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciens (niveau C) voor CODA (ANG15201) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opg(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 19/11/2015 numac 2015008069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten Openbare Netheid (niveau D) voor het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Brussel Net) (ANB15017). - Erratum (Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 november(...) Na de s
^