B.S. Index van de publicaties van 23 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015204983 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummer : 6064 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel X.26, tweede lid, van het Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 2 april 2014 houden Het Grondw type wet prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015204984 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummer : 6256 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 13 van de wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, Het Grond type wet prom. 15/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de door de Koning aangewezen ambtenaar houdende delegatie van bevoegdheden, voorzien in artikel 26, § 3 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van de benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot kandidaatstelling om aangewezen te worden als representatieve beroepsvereniging in de Raad van de Tandheelkunde Bij koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandh Elke ka type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de vastlegging van bepaalde modaliteiten bij tewerkstelling in een pirat type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015203765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten in algemene ziekenhuize type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015204468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een half type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000691 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België" type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het conventioneel sectoraal stelsel van werkloosheid met bedrij type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel" en de "Brandweervereniging Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 oktober 2014 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligh type ministerieel besluit prom. 13/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015031770 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015, wordt beschermd als monument de totaliteit van het hotel Petrucci-Wolfers, gelegen de Praeterestraat 18-20 te Elsene, wegens zijn historisch Het goe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015031778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veili

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015205356 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" als de statistische overheid van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015205357 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de artikelen 45 en 47 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen

decreet

type decreet prom. 13/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015036436 bron vlaamse overheid Decreet houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs type decreet prom. 13/11/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015036425 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 110/5 van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëre Ove type bericht prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015031777 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en de richtlijn van het europee Het op

document

type document prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 16/12/2015,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de heer VANDENBERK, Kris, met ingang van 1 juli 2015, benoemd in de functie van "hoofdcommissaris van politie - adjunct-korpschef" bij de lokale type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015 wordt de heer WOUTERS, Koenraad, met ingang van 1 juli 2015, benoemd in de functie van "hoofdcommissaris van politie - afdelingshoofd Verkeer en Gebiedsgeb type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** voor ****. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015, wordt de **** **** **** ****, licentiaat in de rechten, benoemd als rechter in vreemdelingenzaken bij de **** voor ****, met ingang **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015015160 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2015 en op datum van 8 april 2015,werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heren : NIJSKENS, Renier, 08.04.2015; PIERRE, Bern VAN DESSEL, Johan, 08

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2015 numac 2015000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Vacante ambten van griffier bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden op de hoogte gebracht van twee vacante **** betrekkingen van griffier bij de Raad voor **** ****

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/10/2015 pub. 23/11/2015 numac 2015022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
^