B.S. Index van de publicaties van 24 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 24/11/2015 numac 2015000677 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203677 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Fonds Sociale Maribel type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Intersectoraal Fonds type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aan type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015203939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015003405 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015204060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een b type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015011452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 wordt Mevr. Candice MORSAINT, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud Overeenko type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 24/11/2015 numac 2015000678 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 57 met betrekking tot de plaats van diensten in functie van hun werkelijke gebruik of hun werkelijke exploitatie inzake belasting over de toegevoegde waarde Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de weerslag van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de bijdragen voor zelfstandigen met het oog op de opbouw van een aanvullend pensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015205451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Pensioenen type ministerieel besluit prom. 22/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036412 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de indeling van ATD Vierde Wereld Vlaanderen vzw bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging waar armen het woord nemen type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van co type ministerieel besluit prom. 18/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015205452 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Pensioenen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036323 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015205362 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het net van de openbaarvervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 30/10/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015036442 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vaststelling van de inhoud van de algemene informatie die beschikbaar dient te zijn in de verkooppunten van pesticiden voor niet-professioneel gebruik en, in voorkomend geval, de modaliteiten volgens dewe(...) Dit advies is opgesteld om uitvoering te g type bericht prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015018381 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jori

document

type document prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015205462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Op 2 november 2015, werd de heer Steens, Joseph, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Franstalig arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank Dit mandaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 24/11/2015 numac 2015029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de gemeente Pecq ertoe gemachtigd wordt, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, een perceel te verwerven naast de Ecole commun

erratum

type erratum prom. 19/04/2014 pub. 24/11/2015 numac 2015000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015205267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015 dat in uitwerking heeft met ingang van 31 december 2014 : - - wordt m

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015029588 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2016 Voorzitter : MELIN, Jacques, gewoon hoogleraar van de Université catholique de Louvain, Lambeaulaan 98, 1200 Brussel. Vast Secretaris : FERRANT Augustin, em Eerste onderv

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015031580 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 3 juni 2014, van het BIM, werd de heer SAEYS Jean-Paul, gedomicilieerd Lichtenhoekstraat 43 te 9470 DENDERLEEUW, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G De erk type erkenning prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015031673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 26 november 2014, van het BIM, werd de heer WALCKIERS, Jeffrey, gedomicilieerd Plankenstraat 53, bus 1, te 1701 ITTERBEEK, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus v De erk type erkenning prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015031670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 3 december 2014, van het BIM, werd de heer MINET Dominique, gedomicilieerd rue du Tilleul 115, bte 102, te 1640 RHODE-SAINT-GENESE, erkend als erkend verwarmingsketelt De erk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015205480 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat (ANG15116) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereiste(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015205491 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken voor de Dienst Publicatie en Documentatie (niveau A), voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (AFG15138) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, (...) Naast d

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/11/2015 numac 2015042411 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand november 2015
^