B.S. Index van de publicaties van 26 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205035 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 6055 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 42quater, type wet prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015204881 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2015 van 17 september 2015 Rolnummers : 5893, 5895, 5936 en 5966 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, g Het Grond type wet prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205014 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 6039 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 58, type wet prom. 20/07/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/04/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015204760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015021076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1964 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015018373 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, Rue Hayeneux, G-002 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 wordt Mevr. Christel NIJS herplaatst in de functie van commissaris-auditor bij de gedeconcentreerde post Antwerpen van type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 16 november 2015 wordt Mevr. CLOET Barbara aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone NOORDERKEMPEN voor een (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015009777 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 9 november 2015, is op hun verzoek, ontslag verleend uit hun ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant aan : - mevr. Vanderbeck Th., met uitwerking op 30 j - de heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205439 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015 wordt de "SPRL Fonderie Jacquet" met ingang van 29 oktober 2015 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 2 Bij ministerieel beslui type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2015 wordt de heer Guy HAMBROUCK ontheven uit zijn functie van Eerste Secretaris voor Internationale Samenwerking bij de Ambassade van België te Bujumbura en wordt to

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Procedurebesluit van 9 mei 2014

decreet

type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036445 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, ondertekend te Brussel op 15 mei 2014 type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036443 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL , ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014 (1) type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036444 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, ondertekend te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 201 type decreet prom. 30/10/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015036446 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJ

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015011476 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0036 : Active JéWé Timber SAS - Deli Home Products BV en Houtwerf International BV Op 17 november 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgis Volge

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205013 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 5955 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 498 van de programmawet van 27 december 2004, 97 van de programmawet van 27 december 2006, 2 van de wet va(...) Het Gr

document

type document prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 16 november 2015 wordt met ingang van De hee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, dat in Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 novemb type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 november 201 - in de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) en voor een mandaat van regeringscommissaris (m/v) bij het eHealth-platform (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderha(...) Referen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015018385 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief assistent **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een **** administratief assistent (****/**** - niveau ****). De geselecteerde kandidaat zal aangeworven ****(...) ****. **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015009776 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 2015, die in werking treden op 30 november 2015 's avonds: - is aan de heer Dandoy V., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Het is hem

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205036 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2015 van 17 september 2015 Rolnummer : 6066 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 604 van het Gerechtelijk Wetboek en 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Het Grond

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205038 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2015 van 17 september 2015 Rolnummers : 5896, 5897 en 5898 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 6.1.6,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/11/2015 numac 2015205526 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** archivarissen/documentalisten **** **** vergelijkende selectie van **** archivarissen/documentalisten **** (niveau ****1) voor het ****(...) Er zijn 3
^