B.S. Index van de publicaties van 27 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015204571 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2015 van 24 september 2015 Rolnummer : 5961 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4 en 5 van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en b Het Grondw type wet prom. 23/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015009571 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie type wet prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 november 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015009778 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 maart 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Verstraete O., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ou Bij kon type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015203730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015012219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimu type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, ter vastlegging, voor 2015, van de modaliteiten van type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2015 dat uitwerking heeft op 1 mei 2015 wordt de heer Clerbaux, Nicolas , geboren op 7 december 1968, werkleider in de proefperiode bij het Koninklijk (...) Bij type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015203729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5de type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de plaatsvervangend voorzitter en houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt de heer Tim CORTHAUT, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2015-2016 het mandaat uit te oefenen van gastdocent aan de Rechtsfaculteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt de heer Frederic EGGERMONT, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2015-2016 het mandaat uit te oefenen van tijdelijk docent met een de type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 9 november 2015 wordt de heer Bernard GOFFIN aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van STAVELOT-MALMEDY voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 9 november 2015, wordt het koninklijk besluit van 23 maart 2014 waarbij de Heer GOFFIN, Bernard, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de p type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt Mevr. Joke GORIS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om : - tijdens het academiejaar 2015-2016 het 5 %-mandaat uit te oefenen van praktijklector aan de KU L - tijdens type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015007270 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juli 1993 houdende toekenning van toelagen voor leeropdrachten en aan bekleders van bepaalde betrekkingen in bepaalde scholen voor vorming en voortgezette vorming van de officieren type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015205477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, wordt de heer Tom DE WAELE, eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2015-2016 het mandaat uit te oefenen van praktijkassistent aan de r

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036435 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2015 tot 30 december 2015 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoo type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en vo type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk en voor de bedien type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036456 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel voor de stembureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklari type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036454 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, van de attesten die door de burgemeester worden afgegeven aan de kiezers die het beroep van schip type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036451 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015009781 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 november 2015 : -is er een einde gesteld aan de aanwijzing, in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen, voor de provincie Waals-Brabant van : - de heer de Frésart - de heer D type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036450 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model en de afmetingen van de stembiljetten bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015007271 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 1993 tot vaststelling van het niveau van de cursussen onderwezen in bepaalde scholen van vorming en voortgezette vorming van de officieren type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036449 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205456 bron waalse overheidsdienst Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit van 1 juli 2015 wordt de op 11 december 1979 toegekende vergunning betreffende een grondduiker op een vak van een onbevaarbare waterloop van eerste categorie nr. 9090, genoemd "Piéton" o type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015015167 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 22 oktober 2015 wordt aan de heer Ivo SCHALBROECK een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 2 jaar vanaf 1 september 2015 om hem de mogelijkheid te geven type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 5 november 2015, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om met ingang van 25 september 2015 en voor de duur van drie jaar, het mand type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015204894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036452 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de wijze waarop de leden van de hoofdbureaus de uitbetaling van de presentiegelden aanvragen, en van de formulieren waarmee ze de presentiegelden en de reisvergoeding aanvragen bij de buitengewone gemeente type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036453 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek de terugbetaling van hun reiskosten kunnen aanvragen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015031737 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015, worden beschermd als monument de gevels en het dak van het station van Vorst-Zuid gelegen Stationstraat 91 te Vorst, wegens hun historische Het goe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031803 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de Hoge Ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot toekenning van taken en kerntaken aan een lokaal bestuur als vermeld in artikel 25, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N19 Turnhoutseweg - Dr. Vandeperrestraat tussen kilometerpunt 10,50 en 14.90 op het grondgebied van de stad Geel type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplem type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor subsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036434 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205479 bron waalse overheidsdienst Landelijke Aangelegenheden Bij besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2015 wordt beslist, een landinrichtingsverrichting door te voeren in de gemeente Rouvroy. De benaming ervan is : landinrichting "Rouvroy".

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205478 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 september 2015 in zake de « Université libre de Bruxelles » tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o 1.

document

type document prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015031762 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatuuroproep. - Taalopleidingsoperatoren voor het onthaaltraject van nieuwkomers 1. INLEIDING Brussel ziet zijn rol als toegangspoort tot het Belgisch migratiesysteem voortdurend bevestigd. Zo kwamen in 2010 een derde van de personen die Personen type document prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015003410 bron federale overheidsdienst financien Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de FOD Financiën (Ref. : ANG15075) werd afgesloten op 19 november 2015. Er zijn 43 geslaagden.(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2011 en 7 juni 2012 tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende org

beschikking

type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend te Brussel op 18 juni 2010 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031804 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031805 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en het protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van het akkoord, ondertek type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn , opgemaakt in Genève op 19 januari 1996 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031815 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken, 2007, opgemaakt in Nairobi op 18 mei 2007 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Servië, ondertekend te Brussel op 5 maart 2010 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montenegro, ondertekend te Podgorica op 16 februari 2010 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031810 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan, ondertekend te Brussel op 5 december 2006 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031809 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië, ondertekend te Tirana op 25 april 2006 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031808 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031811 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Russische Federatie over het wegvervoer, ondertekend te Moskou op 2 maart 2007 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031807 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Macedonische Regering, ondertekend te Skopje op 10 september 1998 type beschikking prom. 20/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015031806 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend te Kiev op 28 juli 1997

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 dat in werking treedt op 1 januari 2016, worden benoemd tot leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de soc - als ve

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015009779 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 november 2015, is het hun vergund de titel van hun ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Henegouwen, eershalve te voeren aan de heren : - Vangénéberg R., afdeling te - Delep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015009773 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, is voorlopig benoemd tot secretaris bij het federaal parket, mevr. Debecker L., griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel; Dit besluit treedt in werki Bij minis

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt met ingang van 1 juli 2015, Mevr. Véronique PIETTE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attac Overee type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015021070 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015 dat uitwerking heeft op 1 maart 2015 wordt Mevr. Vancauwenberghe, Maaike , geboren op 7 mei 1972, attaché van de klasse A2 bij de POD Wetenschapsbeleid, door benoeming bevo(...) Bij

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205309 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2015 van 24 september 2015 Rolnummer : 6044 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 33 en 171 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 1994, geste Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205523 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers 112 met kennis van Duits (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15150) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205524 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kerngegevens De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés kerngegevens (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG15091) werd afgesloten op 17 november 2015. Er zijn 3 g(...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205525 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** onderhandelaars - Domein bilaterale relaties De vergelijkende selectie van **** **** onderhandelaars - Domein bilaterale relaties (****(...) Er zijn 6 type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tweetalige calltakers 112 Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15182) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205517 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen (niveau C), voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15181) Na de selectie wordt een lijst met maximum honderd geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205512 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor Franstalige technisch adjuncten - onthaalmedewerkers (niveau 3) voor het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap en de openbare instellingen die ervan afhangen (AFC14007). - Erratum Deze selectie is reeds vers(...) Het Min type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205513 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor Franstalige technisch adjuncten - wachters (niveau 3) voor het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap en de openbare instellingen die ervan afhangen (AFC14010). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in (...) Het Mi type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015205527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-specialisten 100/112 (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15064) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatb

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 27/11/2015 numac 2015003409 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt de heer Van Gampelaere, Brecht, Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 16 september 2015.
^