B.S. Index van de publicaties van 30 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/09/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie, gedaan te Brussel op 25 mei 20 type wet prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015009569 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, is machtiging verleend aan **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij(...) Bij koninklijk type wet prom. 23/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009566 bron federale overheidsdienst justitie Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205291 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2015 van 1 oktober 2015 Rolnummer : 5905 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij arti Het Grond type wet prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en l type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015203718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de sector va type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 250 EUR aan de VZW POSECO type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015205476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009780 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven in strafzaken voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009772 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015205498 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2015

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015036491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015205484 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap overgeplaatst naar de Diensten van de Waalse Regering

decreet

type decreet prom. 19/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015205483 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van de gelijkstelling van bpost met de Staat inzake de Waalse gewestelijke fiscaliteit, bedoeld bij de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bericht betreffende de vervanging van vier leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek In het Bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek dat versc(...) Onder "1° Leden benoemd bij een in Ministerraad overlegd type bericht prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205455 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 oktober 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 november 2015, is beroep tot ver Die za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. 18/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 24 november 2015 is het laboratorium GEOSAN NV, te Izegem, erkend geworden voor de volgende scopes Groep : 6 M

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205105 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2015 van 22 oktober 2015 Rolnummers : 5967 en 5971 tot 6014 In zake : de beroepen tot vernietiging van de decreten van het Waalse Gewest van 9 januari 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging - de behee

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205552 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige douaniers in ploegensysteem (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG15207) Na de selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205553 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** medewerkers voor het **** voor discriminatie bij aanwerving De vergelijkende selectie van **** medewerkers voor het **** voor discriminatie bij aanwerving (niveau ****) voor (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205554 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** ****-consulenten De vergelijkende selectie van **** ****-consulenten (niveau ****) voor **** (****15012) werd afgesloten op 13 november 2015. Er is 1 geslaagde.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015205560 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch tekenaars Bouw (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG15153) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze li(...) Toelaatb

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/11/2015 numac 2015040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2015, 101.61 punten bedraagt, tege De gezo

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 25/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015003403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Presto 2 euro" en "Presto
^