B.S. Index van de publicaties van 3 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 10/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007286 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1025 van 23 oktober 2015 : Worden aangewezen voor het ambt van militaire **** aan de Koninklijke Militaire School : Op 17 juni 2013 : **** **** 24 juni 2013 : type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007287 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 1024 van 23 oktober 2015 : Worden aangewezen voor het ambt van militaire **** van de Koninklijke Militaire School : Op 16 mei 2014 : **** **** 16 juni 2014 : **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007288 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1026 van 23 oktober 2015 : Worden ontslagen uit het ambt van militaire **** aan de Koninklijke Militaire School : Op 29 februari 2013 Op 1 juli 2013, type koninklijk besluit prom. 11/05/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het taalkader van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en graden van het personeel van het Bureau voor Normalisatie die een type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "S type koninklijk besluit prom. 19/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015014272 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 230.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, b type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de toekenning van een sectoraal convent type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 03/12/2015 numac 2015014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het voorlopig rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 2015 houdende benoeming van leden van Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007285 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1023 van 23 oktober 2015 : Worden ontslagen uit het ambt van militaire **** bij de Koninklijke Militaire School : Op 16 mei 2014 : Kapitein-commandant type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007283 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 1020 van 23 oktober 2015, wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 september 2015 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205609 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is aan de heer Bertrand, J.-C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arr Het is type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de **** van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt de heer Jean-Luc BODSON geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Nauru, met standplaats te Canberra. Bij koninklij Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203696 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015203695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007282 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1021 van 23 oktober 2015, wordt kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2016. type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015007281 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal Geografisch Instituut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte ve type ministerieel besluit prom. 13/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205591 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de hengelfederatie Sambre et Oise, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisseri type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015036463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van de strategische adviesraad, de Vlaamse Woonraad, naar het agentschap Wonen - Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015036464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015036477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een derogatie aan de bemestingsnormen als vermeld in artikel 13 van het Mestdecreet van 22 december 2006

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205590 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Departement Natuur en Bossen. - Directie Jacht en Visvangst Jachtexamen 2016 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 - theoretisch

decreet

type decreet prom. 02/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205497 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 type decreet prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015031835 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 2 APRIL 2014 - Decreet houdende instemming met de globale Kaderovereenkomst van partnership en samenwerking tussen de europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Indonesië anderzijds, en met de finale Acte, gedaan in Jakarta op 9 nov

document

type document prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Op 2 november 2015, werd de heer MONNIER Guy, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank type document prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015031795 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor Residentieel Certificateur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 27 oktober 2015, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor Residentieel Certificateur van Syntra Brussel, Stal De erke

erratum

type erratum prom. 30/11/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015031822 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatuuroproep type erratum prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 302 van 23 november 2015, bladzijde 47824, punt 2. Inschrijvingen, moet het datum van 12/12/2015 do(...)

arrest

type arrest prom. 30/10/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015031796 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling als met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015007284 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 1022 van 23 oktober 2015, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier T. Hoste, op 1 juni 2015 benoemd in de graad van onderluitenant type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 12 november 2015 werden met ingang van 15 november 2015 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Jonny SAEY, Sint-Martens-Latem. Ridder De h Bob DEFRAEYE, Koekelar type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, worden benoemd tot leden van het Beh Bij hetzelfde b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, worden benoemd tot - in de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015022537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, worden benoemd tot leden bij - in de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205608 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer De Bruecker, P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Bij koni

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/2714/15 van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Respon type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/3487/15 van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitge type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/3488/15 van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning. Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 septemb type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/3489/15 van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belg type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Comité voor Stedenbouw » te Brussel om van type vergunning prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wijziging machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Thorntonbank en ten zuidoosten van de Lodewijkbank door NV Rentel Bij ministerieel besluit van 29 september 2015, g De wijz

registratie

type registratie prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015031802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 19/11/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd HAJ BEN YALI geregistreerd als vervoerder van afgedankte voertuigen waarvoor ge(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205652 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalig technisch expert in vliegtuigen De vergelijkende selectie van een Nederlandstalig technisch expert in vliegtuigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG15099) werd afgesloten op 26 n(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor **** (****15030) werd afgesloten op 24 november 2015. Er zijn 2 ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige adviseur-generaal De vergelijkende selectie van een Nederlandstalige adviseur-generaal (niveau A4) van het Fonds voor de Medische Ongevallen (ANG15092) werd afgesloten op 24 november 2015. type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2015 numac 2015205654 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijke assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijke assistenten (niveau B), voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) (AFG15092) werd afgeslot(...) Er zijn
^