B.S. Index van de publicaties van 8 december 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende h type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de marine gasolie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 dat uitwerking heeft op 1 september 2015 wordt de heer Janssen, Joshi , geboren op 22 november 1979, vast benoemd in de graad van attaché A2 bij de POD Wetenschapsbeleid. Bij koninkl(...) Het beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2015 dat uitwerking heeft op 1 december 2014 wordt de heer Calders, Stijn , geboren op 2 december 1981, vast benoemd in de klasse A1 met de titel van a(...) Bij type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne in verband met voedselallergieën type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015203678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot overpl type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015203675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het toepassingsgebied type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015204798 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015203684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot overpl type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven door de Algemene Directie Statistiek. - Statistics Belgium. - Errata type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015007290 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1029 van 23 oktober 2015, wordt kapitein-commandant G. Vandevelde op pensioen gesteld op 1 oktober 2015 in toepassing van de samengeordende wett type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 wordt de heer VERBEKE Sébastien aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DRUIVENSTREEK voor een termijn van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015007289 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opname van hulpofficieren als beroepsofficieren van niveau A en van niveau B Bij koninklijk besluit nr. 1027 van 23 oktober 2015 : Worden de hulpofficieren van wie de namen volgen, op 27 augustus 2015 met hun graad en h Kapitein-comm type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015000742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme, tweede ronde type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 wat de investeringsaftrek voor digitale investeringen betreft type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015009567 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015015173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Dienstvrijstelling Bij ministerieel besluit van 12 november 2015 wordt aan de heer Michel GOFFIN een nieuwe dienstvrijstelling toegekend voor een periode van 8 maanden vanaf 1 januari 2016 om hem de mogelijkheid te geven type ministerieel besluit prom. 01/12/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015011494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 102 houdende intrekking van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015036508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2016 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015205621 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 4 september 2015 wordt de aan het CREAT toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke structuurplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verorden(...) Bij min type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. 01/12/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015011488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van leden van de Indexcommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015036498 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen voor ondernemingen die behoren tot de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015027226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling

decreet

type decreet prom. 13/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de kosteloze detachering naar ministeriële kabinetten type decreet prom. 13/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie type decreet prom. 22/10/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015029611 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Geme

document

type document prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015031843 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Eretitels Bij beslissing van de raad van bestuur van 11 september 2015 wordt de heer Bernard HENNUY, directeur-generaal van het BIRB ertoe gemachtigd de eretitel van "Ere-directeur-generaal" te dragen. Bij beslissing van de raad van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015007292 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 1030 van 23 oktober 2015 : Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 december 2015 : **** **** ****. ****, ****. ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015009787 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 van het arbeidshof te Luik : 1; Hoofdgriffier in de klasse A3 van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel : 1 ; Hoofdgriffier in de klasse A3 van de Franstalige (...) Voor bovenv type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015009786 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Overijse-Zaventem : 1; Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Anderlecht I : 1 ; Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht(...) Hoofdgriffi type vacante bettreking prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015009788 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Eupen : 1 ; Hoofdsecretaris in de klasse A3 van het parket Eupen : 1 (***); Hoofdsecretaris in de klasse A3 van het arbeidsaudi(...) Hoofdsecretar

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015205691 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 november 2015 in zake de Belgische Staat tegen de nv « Trimar », de nv « Mediterranean Shipping Company Belgium », de venootschap naar Duits recht « «

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015205667 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015205668 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktobe

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015015174 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 1 december 2015 hebben H.E. Mevr. Claudia Salerno Caldera, de heer Haymandoyal Dillum, de heer Vincenzo Grassi, de heer Vladimir Radulovic en Dr. Bahiya Jawad Aljishi de ee H.E. wer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015205732 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van een **** **** manager De vergelijkende selectie van een **** **** manager (niveau ****), voor de **** **** **** (****15102), werd afgesloten op 30 (...) Er zijn 8 type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2015 numac 2015205696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve adjuncten, in de functie van "gestionnaires de dossiers" (niveau 3) voor het Ministerie van de Franse gemeenschap en de Instellingen van Openbaar Nut (AFC15004) Na de selecti(...) Naast deze lijst
^