B.S. Index van de publicaties van 11 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015009798 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 27 november 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 wordt, met ingang van 1 december 2015 Het ber type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015204483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid me type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000733 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 70 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de beschermin type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015204459 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2015, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 11/12/2015 numac 2015000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015009811 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 2015 dat in werking treedt op 1 december 2015, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Adrien SLUYS, attaché. Het is zijn vergund zijn pensioenaanspraak te doen gel type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015003376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 2013 betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015203942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205758 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal Bij koninklijk besluit van 23 november 2015 wordt, met ingang van 1 januari 2016, de toe Het ber type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015003401 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 februari 2003 houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015036519 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot bepaling type ministerieel besluit prom. 02/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2006/158/CP06 van 14 juli 2006 houdende verlening aan de firma DRANACO N.V., Denderstraat z/n te 2060 ANTWERPEN, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en a type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205800 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 4 december 2015 : - is het verzoek tot associatie van de heer Vrancken, I., notaris ter standplaats Genk, en van mevr. Thielen A., kandidaat-notaris, om de associatie "Vrancken & Thielen" Mevr. Thielen, A., is a type ministerieel besluit prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de maatschappelijke zetel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 02/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015011499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 8.M/93/A2175/45 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 02/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015011496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/02/CP10/ van 21 mei 2002 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België type ministerieel besluit prom. 02/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2006/159/CP07 van 14 juli 2006 houdende verlening aan de N.V. SATIC, Rietschoorvelden 20, te 2170 ANTWERPEN, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en ander

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031855 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van het mandaat van hoge ambtenaar voor het arrondissement Brussel Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031861 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031857 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van adjunct leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van de betrekking van leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij Brussel Gas Elektriciteit wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015036515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N473A Zelestraat en Brugstraat tussen kilometerpunt 0,000 en 1,170 en N473B tussen kilometerpunt 0,000 en 0,118 op het grondgebied van de stad Lokeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205755 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Waalse ambtenarenapparaat wat betreft de statutaire selecties

decreet

type decreet prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205753 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 23 juli 1998 houdende bepaling van de feestdag en de emblemen van het Waalse Gewest met het oog op de officialisatie van het Waalse bloemenembleem

protocol

type protocol prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord. - Actualisering van het Actieplan eGezondheid Actieplan 2015-2018 CONTEXT Op 29 april 2013 werd het `actieplan e-Gezondheid 2013-2018' goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie. Dit plan voorziet 20 acties m(...) - een referen type protocol prom. 19/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronisch zieken : Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor type protocol prom. 19/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie voor het beheren van de erkenningen en de praktijkvergunningen van de gezondh type protocol prom. 19/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de europese Treatment Demand Indicator type protocol prom. 19/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake travel clinics

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015011504 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0039 : MEDIALAAN/JIM Mobile/Mobile Vikings Op 2 december 2015, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding Volgens type bericht prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015018409 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging "BELGIAN CONFEDERATION - HOSPITA Dat besluit type bericht prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015018405 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Dr.

bijakte

type bijakte prom. 19/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij het protocol gesloten op 15 mei 2014 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, met

document

type document prom. 19/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke Verklaring betreffende de ontwikkeling en de implementatie van het BelRAI-instrument type document prom. 19/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031800 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende wijziging van de beslissingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten gevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voo type document prom. 08/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Onteigening van de percelen in Anderlecht door de GOMB

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de **** **** houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de **** **** van 16 juli 1990 betreffende de toekenning van beurzen aan buitenlanders

erratum

type erratum prom. 16/11/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende overdracht naar de Koninklijke Bibliotheek van België van de collecties van het Museum van monetaire instrumenten van de Koninklijke Munt van België alsook van de erbij behorende rechten en plichten. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031851 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031845 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031848 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031849 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiend uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage ervan, gedaan te N type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031846 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de Gewesten voor de pe type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031852 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 type beschikking prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015031850 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 30 november 2015 wordt Mevrouw Pauline LAGASSE tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 25 november 2015 wordt de heer Laurent RASPE, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 december 2015, word - de d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205799 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2015, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is Mevr. Gennaux, F., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pen Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205801 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 november 2015 is de heer Bouttiau, A., geassocieerd notaris ter standplaats Quévy , benoemd tot Officier in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015009810 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 november 2015 zijn benoemd tot : - griffier bij het Hof van Cassatie, de heer Vanbeneden, M., assistent bij het parket Brussel. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedafleggin - voorlopig b

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205528 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 4 juni 2009 betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor middenstandsleerlingen en opleidingsondernemingen en tot wijziging van het b type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/07/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015203959 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 april 2009 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205516 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 juni 2001 houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der **** **** en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de **** type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/10/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205671 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205785 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

programmadecreet

type programmadecreet prom. 03/12/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015205754 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen i.v.m. de mandatenregeling in verschillende instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/05/2015 pub. 11/12/2015 numac 2015022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 2 december 2015, genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van g PR/002- type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 2 december 2015, genomen krachtens het boek IX van het Wetboek van economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van g PR/002-

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** economisten De vergelijkende selectie van **** economisten (niveau ****1) voor de **** **** (****15056), werd afgesloten op 17 november 2017. Er zijn 49 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205765 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG15072) werd afgesloten op 5 november 2015. Er zijn 106 geslaagden. Er werd ook e(...) Hierbij is type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205764 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG15073) werd afgesloten op 16 november 2015. Er zijn 132 geslaagden. Er werd ook een b(...) Hierbij is type bericht van selor prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015008073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés applicatie- en databeheerder De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés applicatie- en databeheerder (niveau A), voor de FOD Budget en Beheerscontrole (ANG15123), werd afges(...) Er zi

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 11/12/2015 numac 2015205793 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 13 oktober 2014, werd de heer Geerts, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 14 dec
^