B.S. Index van de publicaties van 15 december 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015007295 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1047 van 16 november 2015, wordt kapitein-commandant van administratie P. Maurer op pensioen gesteld op 1 december 2015 in toepassing van de sam type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015018404 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen" gedateerd op 15 oktober 2015 werd op 27 november 2015 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 novembe VGRB Eikenberglaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015 wordt Mevr. Geneviève LOICQ, adviseur bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Mevr. Geneviève LOICQ, is type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan de European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015203686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de vaststelling type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015204218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de organisatie van de arbeidsduurregeling van 38 uren per week type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015205695 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de b type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015007297 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1048 van 16 november 2015, wordt kapitein-commandant F. Kindt op pensioen gesteld op 1 december 2015 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 9 december 2015 wordt de heer Gerard GOFFINGHS met ingang van 1 mei 2016 eervol ontslag verleend in de klasse A4, met als titel adviseur-generaal. type koninklijk besluit prom. 06/07/2011 pub. 15/12/2015 numac 2015014274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 betreffende de verdeling van de spoorweginfrastructuurcapaciteiten en de retributie voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling van de bijlagen 1 en 2 type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzonde type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015012223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2015-2017, van de procedure van tenuit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015024291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2013 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 07/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015011503 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Intrekking van de erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 4 december 2015 wordt de erkenning van SOCOBEL v.z.w., met ondernemingsnummer 0875.896.340, gevestigd te 4317 LES WALEFFES, type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205745 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 23 november 2015 worden de begrotingswijzigingen nr. 2 voor het boekjaar 2015 van de stad Moeskroen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 12 oktober 2015, goedgekeur type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015021087 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Opdracht van wetenschappelijk belang. - Toestemming Bij ministerieel besluit van 7 december 2015 wordt de heer Didier Moreau, werkleider bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, toestemming ver

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031866 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie planning van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031862 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 3, § 2, tweede lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 2014 betreffende de coördinatie van de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031868 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie planning van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie statistiek van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu en het besluit van de Regering van 2 mei 2002 betreffende de toek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031870 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van adjunct directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015031867 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie transversale diensten van het Brussels Planningsbureau

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015205759 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor het IFAPME-centrum van Charleroi en voor het Vaardighedencentrum FOREm Construform Châtelineau type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015205757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van 45 erkenningen voor centra voor de validering van de vaardigheden

decreet

type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036539 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205802 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 november 2015 in zake Laurent Veckmans tegen de nv « EDF Luminus », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 november 2015, hee « Sc type bericht prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018393 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018391 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen die zijn vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Ve type bericht prom. 03/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015018392 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van

document

type document prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 december 2015, dat u wordt Mevr type document prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 november 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch St worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende wijzigingen inzake delegaties

erratum

type erratum prom. 19/06/2014 pub. 15/12/2015 numac 2015205790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en tot invoeging van b type erratum prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Errata In het Belgisch Staatsblad van 16 november 2015, 1) op bladzijde 68889 - 21 OKTOBER 2015. - Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertek 2) op b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015009815 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot de kandidaten. - **** **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de ****(...) Het examen inzake ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt Mej. Julie CORDIER, geboren op 27 juli 1985, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een Overee

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015018384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/4571/15 van 6 december 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dynamo international » te Brussel om

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 december 2015 hebben H.E. de heer Dominique Kilufya Kamfwa en de heer Antonio Rodrigue de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandig H.E. we

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015031838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 4 mei 2015, van het BIM, werd de heer CRUZ ZABALA Kevin, gedomicilieerd Spoorwegstraat 10A, te 9810 NAZARETH, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 v De erk type erkenning prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015031832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 10 juni 2015, van het BIM, werd de heer AKTAS Alisir, gedomicilieerd Jan Mulsstraat 57, bus 1, te 1853 STROMBEEK-BEVER, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erk type erkenning prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015031834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 10 juni 2015, van het BIM, werd de heer AKTAS Alisir, gedomicilieerd Jan Mulsstraat 57, bus 1, te 1853 STROMBEEK-BEVER, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erk type erkenning prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015031831 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend EPB-verwarmingsadviseur Bij beslissing van 23 juni 2015, van het BIM, werd de heer BOSMANS Erwin, gedomicilieerd Mechelsesteenweg 376 bus 101 te 3020 HERENT, erkend als EPB-verwarmingsadviseur voor het Brussels Hoofdstedelij De erke type erkenning prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015031833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 24 juni 2015, van het BIM, werd de heer AJERRAD Anouar, gedomicilieerd Hallestraat 35, te 1190 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor De erke

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 16 november 2015 heeft de Heer Louis Maria MARAITE de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Federale Republiek van Duitsland te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provinci type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015015175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 12 november 2015 heeft Mevr. Véronique COMELIAU de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Slovenië te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort het Waals Gewest.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** analisten De vergelijkende selectie van **** **** analisten (niveau ****2) voor de Regie der **** (****15103) werd afgesloten op 7 december 20(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A) voor CDZ (ANG15213) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lij(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 15/12/2015 numac 2015205861 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Bevorderingsselectie van Nederlandstalige lesgevers Nederlands (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (BNG15074) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : De(...) 1. Vast amb
^