B.S. Index van de publicaties van 24 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000786 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wat betreft het mandaat van de plaatsvervangende leden van het Vast Comité van Toezicht type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen type wet prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015009839 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van december 2015 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het Vorenve type wet prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022579 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geïntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betref type wet prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen van 20 oktober 2015 en in uitvoering van artikel 22 Interpr type wet prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015009833 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 16/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015007316 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016 type wet prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015205296 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 Rolnummers : 5932, 5957 en 5958 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 19bis-11, type wet prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015205297 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2015 van 24 september 2015 Rolnummer : 5945 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 72, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwe samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015205114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015205964 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofa type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, en 19, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015015189 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Plaatsvervangend Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en bij het Multilateraal A type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022583 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk Besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015205136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 20/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 11.900 EUR aan de VZW BELGOMANIA type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE » type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015205116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van w type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 3.750 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement « RISE type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015205125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 6 type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022582 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015205050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collecti type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot regeling van de geldelijke situatie van sommige contractuele personeelsleden van de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 2015 en met ingang van 1 januari 2016 wordt aan de heer Jan DEVADDER, eervol ontslag verleend uit zijn functies van directeur-generaa(...) Het is de heer Jan DEVAD type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, §§ 1 en 11, en 17bis, § 1, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte v type koninklijk besluit prom. 19/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 13/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de overdracht van de opdrachten van de dienst "CDVU-wedden van de Administratie Betalingen van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Thesaurie" naar de Federale Overheidsdienst Personeel en Organ type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende radioactieve producten voor IN VITRO of IN VIVO gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde, in een klinische proef of in een klinisch onderzoek. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015003468 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 december 2015, wordt aan de heer BORBOUSE, Alexandre, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, ontslag uit zijn functie v Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015009829 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 december 2015, wordt op datum van 20 augustus 2015 's avonds aan Mevr. DE GREEF, Christine, geboren te Sint-Martens-Bodegem op 28 augustus 1962, onts Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015009831 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 december 2015 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten: - De heer VOLON Kevin, geboren op 26 maart 1983, te Et - De heer type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003472 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelli type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003470 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 6 december 2015 wordt de heer Frédéric DAUPHIN aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone van EVERE/SCHAARBEEK/SINT-JOOST-TEN-NODE voo type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 december 2015, wordt mevrouw Sylvia VANDENBOSSCHE, klasse A2 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Nederlands taalka Bij k type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015003465 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vastlegging van het toegangsrecht verschuldigd aan de beschermingsregeling voor deposito's en van de initiële bijdrage verschuldigd aan de beschermingsregeling voor financiële instrumenten, ten laste van MeDirect Bank NV type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015011519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 2 december 2015 wordt aan de heer Norbert KNOOPS, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2016, eervol ontslag uit zijn functies verle De hee type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015012233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015007296 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2015 - januari 2016 type ministerieel besluit prom. 12/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024290 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015036600 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2014 betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 en 8.6.3 van het Energiebesluit van 19 november 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een Hoge Ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015036599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2016

decreet

type decreet prom. 10/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029654 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief. - Instructies m.b.t. het opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het goedkeuringstoezicht op dit plan. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 08/05/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de **** van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en hun ****. - **** vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015003466 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst voor Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Opheffing van de "Spaarrichtlijn" - Bericht aan de uitbetalende instanties en aan de Belgische financiële instellingen -Intrekking van de richtlijn 2003/48/EG betreffende belastinghe - Toepassing of

document

type document prom. 02/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015036580 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging voor de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs te Houdeng-Aimeries type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van 7 nieuwe stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 18 mei 2012 betreffende de or type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015029637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de Dienst « Dynamo International - Service mobilité, jeunes en difficulté » gelegen Sterstraat 22, te 1180 Brussel als dienst die een bijzonder opvoedingsproject ten uitvoer bren

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015009830 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 23 november 2015, wordt de heer BOGAERTS, Ralf, geboren te Rabat op 15 juli 1968, met ingang van 1 september 2015, in vast (...) Overeenkomstig

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015009838 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2015: - bladzijde 72857, akte nr. 2015/09786, regel 6, is de vacante plaats van griffier-hoofd van dienst aan het hoofd van één of meerdere afdelin - bladzi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015003467 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2015 wordt de heer DE BUSSCHER Xavier tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalkader, Overeen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/04/2014 pub. 24/12/2015 numac 2015022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015021090 bron grondwettelijk hof Organisatie van een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** voor het ambt van **** referendaris ****. Het Grondwettelijk Hof zal, overeenkomstig de artikelen 35 en volgende van de bijzondere wet van 6 januari 1989, **** ****. He

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015205299 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2015 van 24 september 2015 Rolnummer : 6067 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 25 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015206030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2), voor de **** **** en de **** **** **** (****15085), werd ****(...) Er zijn 1 type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015206035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef-koks De vergelijkende selectie van Nederlandstalige chef-koks (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG15108) werd afgesloten op 9 december 2015. Er zijn 2 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015206036 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige offsetdrukkers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige offsetdrukkers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG15112) werd afgesloten op 9 december 2015. Er zijn geen geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015206032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-architecten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-architecten (niveau A2), voor de FOD Financiën (ANG15121), werd afgesloten op 16 december 2015. Er zijn 2 geslaagden.(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 24/12/2015 numac 2015206003 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 12 november 2015 werd de heer Sury, Ph., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen
^