B.S. Index van de publicaties van 13 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015015191 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de vorderingen van een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geëxploiteerd, d

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2016, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015007318 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1058 van 25 november 2015, wordt kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2016.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2016009007 bron federale overheidsdienst justitie Machtigingen Bij ministerieel besluit van 5 januari 2016, machtiging, om de minister van Justitie te vertegenwoordigen voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, wordt verl a) Mev type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 1997 voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 30/11/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015007309 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016031002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015036638 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen en uitzonderlijk vervoer over de weg, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatsher type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015036650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering in het departement Kanselarij en Bestuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 13/01/2016 numac 2016200084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

decreet

type decreet prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016035013 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse financiële bepalingen type decreet prom. 10/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015029682 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de jeugdbescherming en de tenlasteneming van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015206065 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 november 2015 in zake de gemeente Elsene tegen Benjamine De Cloedt, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 november 2015, h « 1. K type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018376 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV KOUTERCAMPING, Annie TEMMERMAN en de BVBA NORTH SEA -Het be type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018374 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christiane DE VEUSTER, die woonplaats kiest bij Mrs. Jan G Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018377 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW MILIEUFRONT OMER WATTEZ heeft op 7 september 2015 d Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018380 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christiane DE VEUSTER, die woonplaats kiest bij Mrs. Jan G Dit bes type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018382 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA TERRA-NOVA IN VEREFFENING, die woonplaats kiest bi Deze z type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018379 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV B.G.R., die woonplaats kiest bij Mrs. Floris SEBREGH Deze z type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018375 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roger DE PRETER, die woonplaats kiest bij Mr. Johan VERSTR Dit be type bericht prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015018378 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sebastiaan RAES heeft op 11 augustus 2015 de nietigverklar Dit be

document

type document prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2015205751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 worden benoemd

erratum

type erratum prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016011009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015031903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2016014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 2015 wordt de heer Laurent QUESNEL vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 nov Bij k

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2016200006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2016003011 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 21 december 201 Overe type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 13/01/2016 numac 2016003009 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 4 december 2015 Overe
^