B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016041301 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 2 december 2014 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009019 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij **** type wet prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting m

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016009020 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016003024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009015 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, dat in werking is getreden op 1 januari 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer VANBECKEVOORT, Yvan, geboren te Has Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009014 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, wordt de heer DI FAZIO, Vincent, geboren te Montignies-sur-Sambre op 17 oktober 1975, met ingang van 1 november 2015, bevorderd i Overeenkom type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009016 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 6 januari 2016, wordt de heer Paul Van Tigchelt, geboren op 13 november 1973, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen in de hoedanigheid van directeur bij h De aanw type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009021 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Heule. - Onbevlekt Hart van Maria van Fatima. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 Dit bes type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14 en 20 van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van kabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruik type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie `Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees' type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2015003512 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Casino Jackpot » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Jackpot& - van de type koninklijk besluit prom. 19/05/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015205636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2015003513 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Astro » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een door de N - van de verkoo type koninklijk besluit prom. 06/01/2016 pub. 15/01/2016 numac 2015003511 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten, de beleidscellen van de vorige regering en Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016003023 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016031005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 23 november 2015 werd de erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd aan de NV E DE KOCK (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 21 december 2015, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door - wordt benoe type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016035022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies type ministerieel besluit prom. 11/01/2016 pub. 15/01/2016 numac 2016031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 33 van het ARK-besluit van 3 december 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering aan het Departement Kanselarij en Bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van de afdeling Sport van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media aan het agentschap Sport Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Sur Hohière » te Virelles type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027007 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de Rogister » te Lavacherie type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Carrière de Falji » te Falisolle type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Noire Terre » te Roucourt en Brasmenil type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Hérins et les Huttes » te Nassogne type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200072 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Erneuville" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Rumes-Brunehaut" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200073 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Péruwelz" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Edingen" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200069 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichtingen "Buissenal" en "Rebaix" over te gaan type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016027002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Prairies de l'Estrée » te Virelles type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016200068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij wordt besloten tot de landinrichting "Aat-Brugelette" over te gaan

decreet

type decreet prom. 02/04/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016031020 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Kaderakkoord tot invoering van een partnership tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Korea anderzijds, aangenomen in Brussel op 10 mei 2010

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016031013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200066 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 25 november 2015 in zake de gemeente Haaltert tegen de nv « Aspiravi », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 december 20 « Sc type bericht prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016018007 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Geor type bericht prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016018008 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV DE KEERSKORF, die woonplaats kiest bij Mr. Thomas RY Dit bes

document

type document prom. 23/10/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036577 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2015031920 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 24/11/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SVG G.W.V. geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 1. De registratie dr(...) ENR/DA-C/001453538 type document prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009022 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Roeselare Sint-Jozef. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koni Dit bes

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016031016 bron service public regional de bruxelles Arresten van de Raad van State Bij arrest van de Raad van State nr. 231.454 van 5 juni 2015 worden vernietigd de artikelen 34, derde lid, 45, 50, 83, eerste tot derde lid, 108, 109 en 140,

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015031912 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2015031900 bron service public regional de bruxelles Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en Brussel Preventie en Veiligheid 1) Een directie-assistent voor het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (ref. 1627): Er is een betrekking van assistent(...) De externe type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200155 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Anderlecht : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2015. - Molenbeek-Saint-Jean : 1 (in associatie); - Sint-Joost-te(...) - Waasmunster : 1, (in associatie); - Temse :

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 januari 2016 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg : - Mevr. Gryncewicz, L., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Dit besluit t type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016009017 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 december 2015 wordt in het koninklijk besluit van 7 juni 2015, waarbij de heer Biesemans, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste wordt gesteld de woorden "Dit b Bij koninkl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003012 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt Mevr. Linda AIT-AMEUR, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003014 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt de heer Jan H.L. CALLAERTS, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003013 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt de heer Thibaut L.L. WATTIEZ, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur Bij b type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003018 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2014, wordt de heer Frank H.H. PHILIPSEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003015 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt de heer Laurent R.S. XHIGNESSE, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, er benoemd in de klasse A3 - advise Bij b type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003017 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt Mevr. Ann J. WENES, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Vo type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003019 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015, wordt de heer Werner E.M. RENS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003020 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015, wordt Mevr. Trinet DE MAREZ, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslis type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003021 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2015, wordt de heer Christophe M.C. OREEL, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoemingen prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003016 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2015, wordt Mevr. Lien M. DELOMBAERDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015031915 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2016 type overeenkomst prom. 11/01/2016 pub. 15/01/2016 numac 2016022005 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van artikel 30octies van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200169 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige analytische en synthetische organische chemie specialist (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie (AFG15182) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één ja(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200170 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** in polarisatie en radicalisering (niveau ****2), voor de Gewestelijke **** **** (****15017), werd ****(...) Er is 1 **** type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200168 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen bouw (niveau B), voor de Regie der gebouwen (ANG15189) Na de selectie wordt een lijst met maximum dertig geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze li(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig expert productveiligheid (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15220) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200166 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig dossierbeheerder erkenning bouwaannemers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG15218) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016200173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs informatieveiligheid (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse zaken (ANG15216) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : • Diploma van li(...) • Getuigsch

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 15/01/2016 numac 2016003010 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 11 december 201 Overe
^