B.S. Index van de publicaties van 19 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016009005 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 december 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, Mevr. ****, ****(...) **** **** type wet prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016009012 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 26 december 2015 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, ****(...) **** **** type wet prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** **** koninklijk besluit van 26 december 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016009004 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 26 december 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende **** **** **** type wet prom. 20/07/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, ondertekend te Brussel op 21 mei 2014 . - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 19/01/2016 numac 2016000007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016003029 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2016, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015205796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 19/01/2016 numac 2016000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 29/01/1985 pub. 19/01/2016 numac 2016000017 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van sommige bepalingen van Boek I van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015205873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 28/01/2010 pub. 19/01/2016 numac 2016000004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2015205965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het terugverdieneffect voortvloeiende uit de maatregel inzake de verlaging van de btw op elektriciteit, voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 14 december 2015 wordt de heer Bruno van der PLUIJM geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Libië, met standplaats te Tunis. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2015011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning Bij het koninklijk besluit van 16 december 2015, wordt de beslissing van het provinciale College van de Provincie Luik van 10 april 2012, waarbij aan de N.V. ELIA Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, e type koninklijk besluit prom. 10/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016011028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 april 1949 waarbij het verzoekschrift van de Federatie van de Ondernemingen der Metaalverwerkende Nijverheid, strekkend tot het erkennen van het Centrum voor het wetenschappelijk en tec type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016011023 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Bekendmaking overeenkomstig artikel 2,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 8 december 2015 word Mevr. Christina CLINCKSPOOR ontheven uit haar functie van Vice-Consul bij het Consulaat-Generaal van België te Casablanca en toegevoegd aan het Hoofdbestuur. Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 19/01/2016 numac 2016000008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende maatregelen ter bestrijding van Coxiella burnetii bij schapen en geiten en houdende wijziging van lijst II van bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking en de bescherming tegen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 17 december 2015 wordt de heer Karl STOUTHUYSEN ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Johannesburg en wordt toegevoegd aan het Consulaat van Belgi type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen, en tot vaststelling van EU-klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uits type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016031010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een bijzondere subsidie van 850.000 € aan de negentien gemeenten van het Brussels Gewest in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, wat betreft de investeringslasten en de aanloopkosten die

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen op grond waarvan de kredieten uit Fonds 2 door het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » toegestaan worden type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beslissing van de raad van bestuur van de SOFICO van 10 juni 2015 tot bepaling van de tariefzones, de waarde van het basistarief, van de variabelen en de wegingscoëfficiënten die in de wegingsformule type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de beheers- en werkingsnormen voor de "Guichets du crédit social" overeenkomstig artikel 175.2, § 3, 7°, van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het algemeen reglement houdende de algemene beginselen tot toekenning van kredieten door de « Société wallonne de Crédit social » en de « Guichets du crédit social » (Sociaal kredietloketten) type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende het algemeen reglement betreffende de erkenning van de loketten en tot vastlegging van de procedures inzake sanctie in uitvoering van artikel 178.1 van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Namen type besluit van de waalse regering prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016200127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2015 tot benoeming van de leden van de "Commission territoriale de déplacements scolaires" van Luik-Verviers

decreet

type decreet prom. 03/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016031021 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Geme type decreet prom. 10/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de "Service francophone des métiers et des qualifications ( Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificat

document

type document prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016031019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Uittreksel voor het Belgisch Staatsblad Bij besluit van de Regering van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest van 24 deptember 2015 wordt een toelage van 75.000,00 EUR voor het jaar 2015 toegekend aan de v.z.w. Vereniging van de Stad en de Gemeent type document prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2015205782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Parit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van verklarend document voor de types stage en de verwachtingen van het secundair onderwijs ten opzichte van de beroepswereld type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2016

erratum

type erratum prom. 09/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016003003 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en type erratum prom. 09/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016003002 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031906 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type beschikking prom. 04/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031885 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappeli type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031910 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031911 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type beschikking prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031907 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016200175 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens De wet van 4 februari 2010 betreffende de meth Geïnte type vacante bettreking prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016009023 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van hoofdsecretaris wordt vacant verklaard voor aanwijzing in een mandaat, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : Hoofdsecretaris van het parket Luik : 1. Voor bovenvermelde Aan deze vere

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016200183 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2015 en 26 december 2015, is de heer Debucquoy H., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld. Het is hem vergund de titel van zijn ambt van eerste voorzitter van het Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016200184 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 26 december 2016, worden in artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 december 2014, waarbij de heer Beerten Ch., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in rust Het be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016009024 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Luik . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten : DORTU Philippe (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2015 die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialis Beke type lijst prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2015 die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gesp Beke

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/01/2016 pub. 19/01/2016 numac 2016031018 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031883 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015 type overeenkomst prom. 04/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015 type overeenkomst prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031914 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2016

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/01/2016 numac 2016200205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** attachés juridisch advies, reglementering en geschillen **** vergelijkende selectie van **** attachés juridisch advies, reglementering en geschillen (niveau ****) ****(...) Er zijn 2
^