B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016009028 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 januari 2016, zijn machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016018020 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2013 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 10/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2016011029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016007009 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1065 van 26 november 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016007007 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Cumulatieve functie Bij koninklijk besluit nr. 1064 van 26 november 2015, wordt de militaire aalmoezenier Jean-François Naedts, toegelaten om de bezoldigde functie van parochiaal beheerder uit te oefenen in cumulatie met z type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2015206060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2016 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200291 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en dit ten laatste op 7 maart 2016, is aan de heer Vilain, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris Het is type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2015 om het **** in **** te stimuleren. - Addendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016035017 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 29 januari 2015 betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200145 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23 type ministerieel besluit prom. 24/02/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200148 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 A type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie type ministerieel besluit prom. 07/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2016031024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de basisopleiding of de beroepsopleiding voor het basisberoep, van de minimuminhoud en van de richtsnoeren van de erkende opleidingen en examens voor installateurs HE type ministerieel besluit prom. 09/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houder van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016031009 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 7.500.000,00 EUR tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, voor het jaar 2015 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de p type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016031044 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van artikel 39 en 40 van het decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016035014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016027011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij beslist wordt over de intrekking van de steenkoolmijnconcessie van Argenteau-Trembleur , genomen overeenkomstig het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voo type besluit van de waalse regering prom. 03/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016027010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van de gewestplannen Luik en Verviers-Eupen (bladen 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 43/1 en 43/2) m.b.t. de opneming van een reserveringsomtrek voor een energievervoersinfrastructuu

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016018023 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ann POELMAN, heeft op 18 november 2015 de nietigverklaring Deze za type bericht prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016018024 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 BVBA type bericht prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200164 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 december 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 december 2015, is beroep tot v Die zaa

document

type document prom. 18/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2016022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen. - OFEV, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. 18/01/2016 pub. 22/01/2016 numac 2016022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Colleges van geneesheren voor weesgeneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden type document prom. 18/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016031008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2016 van de Haven van Brussel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de bijzondere nadere regels voor de stages van grensoverschrijdende leerlingen in omringende landen of in een andere Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het enig reglement voor de examencommissies voor de proeven van het einde van het eerste kwadrimester van het blok van de eerste zestig studiepunten van de eerste cyclus in de geneeskun type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast het opmaken van een gemeenschappelijke externe proef in de wetenschappen op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm, voor de schoolj

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016003037 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de buitendiensten van de FOD Financiën, bl. 54996. - Erratum Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de centrale diensten van de FOD Financiën, bl. 55036. - Erratum Incompetitiestellin In type erratum prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016003038 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de buitendiensten van de FOD Financiën, bl. 55092. - Erratum Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de buitendiensten van de FOD Financiën, bl. 55100. - Erratum Inco In type erratum prom. 12/11/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 8 december 2015 werd de heer Paul VERDONCK, ere-raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 janu

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016007005 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 1061 van 25 november 2015, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier D. Tack, op 1 september 2015 benoemd in de graad van onderluite type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016007008 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een lager officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 1063 van 26 november 2015 : Wordt de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse, opgenomen in de hoedanigheid van militair aangeworven voor een **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016009029 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevestigingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 januari 2016, wordt de heer Noël, Fabrice, geboren te Elsene op 27 januari 1974, met ingang van 1 januari 2016, bevestigd en be Bij koni

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016007006 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale en aanvullende werving Bij koninklijk besluit ****. 1062 van 25 november 2015 : Landmacht De leerlingen van de 167 **** promotie van de **** ****. ****, ****. De ****,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2016 : - is het aan de heer Boels, Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ukkel. Het is hem vergund de t - die in wer

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200143 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regelin type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200151 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een gespecialiseerd adviesorgaan voor de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel inspecteur De vergelijkende selectie van Franstalige financieel inspecteur (niveau A1) voor de Ziekenfondsen en de Landbonden van Ziekenfondsen (AFG15073) werd afgesloten op 6 januari 201(...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200299 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** architecten De vergelijkende selectie van **** architecten (niveau ****) voor de **** **** **** (****15009) werd afgesloten op 12 januari (...) Er is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen intellectuele beroepen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen intellectuele beroepen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG15188) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijf(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016008001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors (niveau A1) voor de FOD Financiën (AFG15169) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200300 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige directeur (niveau A3) voor het Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) (ANG15211) Na de selectie wordt een lijst met geschikten opgesteld. Toela(...) 1. Vereiste

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016003035 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worde 1° 6 betre type incompetitiestelling prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016003036 bron federale overheidsdienst financien Dienstorder. - Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wo 1° 2 betre

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 22/01/2016 numac 2016200289 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 11 januari 2016 werd de heer Gothier, Ph., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, vanaf 1 februari 2016, het ambt van plaatsvervangend
^