B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 28/01/2016 numac 2016000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defens type wet prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018004 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Wetgevende assemblees Met toepassing van - de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten; - de bijzondere wet van 4 mei 1999 tot beperking van de - de wet van type wet prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016009046 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016200229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 23 september 2015 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 19/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016009035 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling Erkenning Bij koninklijk besluit van 12 januari 2016, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "Service Laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes de l'arrondissement de Bruxelles I Het beroep tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016009034 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 12 januari 2016, wordt de vereniging zonder winstoogmerk "Service Laïque d'Aide aux Justiciab Het beroep type koninklijk besluit prom. 06/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2015000769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van in type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015205741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de bijzondere hulpverlening voor kind en gezin type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, tot verlenging van de maatregelen betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 10 januari 2016, wordt aan de Heer Michel GOFFARD op zijn verzoek, met ingang van 30 september 2015, ontslag verleend uit zijn ambt van korpschef van de lokale politie van de type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015204813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015205740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuislozenzorg type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015204980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de deskundigen belast met de schatting van dieren voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016035072 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200250 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200253 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200251 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 28/07/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016200249 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Br type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031088 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016200418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openba

decreet

type decreet prom. 11/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016031050 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016 type decreet prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031049 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten enerzijds, en Georgië anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031048 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Moldavië anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 11/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016031051 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 21/01/2016 pub. 28/01/2016 numac 2016031047 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten enerzijds, en Oekraïne anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart en op 27 juni 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018051 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Pascal DEWANDELEER en S. DHAEYERE, die beiden woonplaats k Deze za type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tonny WARRENS , Christine ALTRUYE ((...) Dit besluit is bekendgema type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA OPTIEK VERSTRINGE A., die woonplaats kiest bij Mr. Deze z type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018048 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Koenraad VAN HALEWYCK en Anita SMET, die beiden woonplaats Dit bes type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016003044 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise en -Onderneming Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2017 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artikel 178, type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018053 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV SHOPPING HERMANS en de NV SHOPPING DIEPENBEEK, die b Dit be type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nico BERT, die woonplaats kiest bij Mr. Erika RENTMEESTERS Dit bes type bericht prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018052 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De verzoekende partij, die woonplaats kiest bij Mr. Ann CO Dit bes

erratum

type erratum prom. 01/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016018028 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Erratum

arrest

type arrest prom. 24/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2016003045 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijzing van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van 18 december 2014 tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel v

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016031052 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Agenda van de plenaire vergadering van vrijdag 29 januari 2016 na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen Lombardstraat 69 1. - VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - VOORSTEL VAN ORDONNANTIE - RAPPORTEUR : mevrouw Isab

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016018015 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs - niveau **** **** samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, richt het Rekenhof twee vergelijkende **** in met het oog op het aanleggen van een **** va - ****. 2

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016200474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren ontvangsten rekenplichtigen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16010) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één (...) Naast

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016014006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/01/2016 numac 2016031053 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 29 januari 2016, om 9.30 uur en om 14.30 uur Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1.- INOVERWEGINGNEMINGEN -Voorstel van resolutie - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de CLIPPELE en Vi
^