B.S. Index van de publicaties van 2 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016009044 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waar Bij **** type wet prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu type wet prom. 02/06/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering type wet prom. 23/08/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016009048 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** **** type wet prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 januari 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016007012 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1067 van 26 november 2015, wordt aan mijnheer Marc Van Den Eynde, op 1 februari 2016 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van **** **** van de **** van 24 december 2002 , betreffende de **** en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016007011 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1066 van 26 november 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat o type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016003034 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende st type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5/1 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector" type koninklijk besluit prom. 19/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016000054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016 wordt de aanwijzing van de heer VAN NUFFEL Dirk als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRUGGE voor een periode van type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 januari 2016, wordt aan de heer DE BURGHGRAEVE, Thomas, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, ontslag uit zijn functies type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/02/2016 numac 2016000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit met betrekking tot de leden van de diensten voor beleidsondersteuning bij de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/09/2014 pub. 02/02/2016 numac 2016000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Droits de pension van de Rijksdienst voor Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200355 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200280 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 23/12/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016035087 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1, 2, 3 en 7 van het ministerieel besluit van 6 juni 2013 tot erkenning van centra voor paarden met toepassing van artikel 35 van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200279 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016011049 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend assessor van de Nederlandstalige Kamer van de Federale raad van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 01/10/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016200277 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene u type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200452 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 17 december 2015, wordt de erkenning van het O.C.M.W. van Itter, gelegen rue Planchette 6, te 1460 Itter, als schuldbemiddelingsdienst ingetrokken op 1 januari 2014, overeenkomstig het Waals wetboek van Bij min type ministerieel besluit prom. 11/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de elementen die de identificatie toelaten van het neutralisatiemiddel gebruikt in de containers uitgerust met een neutralisatiesysteem type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200400 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 10 december 2015 wordt artikel 1, type ministerieel besluit prom. 18/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016007022 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2013 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique et social de Wallonie » type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016200420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de raad van bestuur van TEC Liège-Verviers

decreet

type decreet prom. 10/12/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016031045 bron brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200417 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beslissing van 18 december 2015 in zake de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tegen Frans Van Vlaenderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Ho « 1. S type bericht prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200362 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 29 december 2015 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 30 december 2015, zi Die zak

document

type document prom. 27/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016011045 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2016 tot en met 31 juli 2016 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016031099 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid. Afdeling "sociale samenhang". - Oproep tot kandidaatstelling De Franstalige Brusselse Regering gaat binnenkort over tot de hernieuwing van de mandaten van de leden van d I. De opdrachten type document prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - Xyrem, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van leden type document prom. 27/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2016 tot en met 31 juli 2016 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016022029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - KALYDECO, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016009041 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 maart 2016 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1. Voor de onderne 219,40 EUR, e

erratum

type erratum prom. 18/11/2015 pub. 02/02/2016 numac 2016000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit "betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijk besluiten". - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016031091 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot vaststelling van de graden van de personeelsleden van Brussel Preventie & Veiligheid die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/12/2014 pub. 02/02/2016 numac 2016031097 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/118 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de organisatie van opdrachten in het buitenland

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Antwerpen : 1; - Luik : 1; (vanaf 1 februari 2016) - substituut-procureu(...) - Franstalig Brussel : 1; - Luik : 1 type vacante bettreking prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016009056 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016, is aan Mevr. Leemans, A., assistent bij de griffie van het vredegerecht Antwerpen II, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissemen Dit bes

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om van 1 ma type vergunning prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktobe

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 21/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016031098 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op het o

registratie

type registratie prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016031056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd TWINS VERVOER N.V. geregistreerd als vervoerder van dierlijk afval van categorieën 1, 2 en 3. (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB15059) werd afgesloten op 26(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200536 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige paramedische gegradueerde De vergelijkende selectie van Franstalige paramedische gegradueerde (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB15058) werd afgesloten op 26 jan(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200535 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders De vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB15057) werd afgesloten op 26 januari 2016. Er zijn 63 ges(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid ****. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** functioneel analisten applicatie architecten De vergelijkende selectie van **** functioneel analisten - applicatie architecten (niveau ****2) voor de **** ****(...) Er zijn geen type bericht van selor prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016200534 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen De vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB15046) werd afgesloten op 26 januari 2016. Er z(...)

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016011046 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 167

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 02/02/2016 numac 2016003046 bron nationale bank van belgie Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte De Franse prudentiële autoriteit heeft op 22 oktober 2015 de Overe
^