B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2014 pub. 05/02/2016 numac 2016000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek wat de inwerkingtreding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 23/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2015205631 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 161/2015 van 19 november 2015 Rolnummer : 5963 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 21 van de wet van 6 januari 2014 tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat, ingeste Het Grond type wet prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2015205768 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2015 van 19 november 2015 Rolnummer : 6151 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, gesteld door het Hof van Beroep Het Grond type wet prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016003049 bron federale overheidsdienst financien Autoriteit voor financiële diensten en markten. - Herroeping als institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschap overeenkomstig artikel 64 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen Ingevolge de besli

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016000057 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie Planning en Selectie Betreft: **** in de klasse ****3, adviseur bij de diensten van de **** **** Zaken. ****. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 - 1 betrekking **** type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016024016 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016011052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 14/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016, wordt, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 1 januari 2016, aan de heer Cédric LENEAU attaché bij de Federale Overheidsdienst Buitenlands(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016018070 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2015205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de aanwending en de inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming e type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/02/2016 numac 2016000051 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande de consulaire bevolkingsregisters type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031517 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031516 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031515 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 100.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031512 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015031513 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde **** type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015204801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resul type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 05/02/2016 numac 2016000052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/03/2007 pub. 05/02/2016 numac 2016200633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de bepalingen na te komen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 24/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor de testing van de instrumenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016018069 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2013 tot de benoeming van de leden van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016018042 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 15 januari 2016, bevorderd door verhoging in klasse : Naar de klasse A4 en draagt de titel van adviseur-gener Bij de cen type ministerieel besluit prom. 20/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, en 04 van de organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 06/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035147 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type ministerieel besluit prom. 20/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoemde elektriciteitsmarktbeheerder . - Nord Pool AS Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016 wordt Nord Pool AS benoemd als "benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)" om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormig(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016011051 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoemde elektriciteitsmarktbeheerder . - NV Belpex Bij ministerieel besluit van 28 januari 2016 wordt Belpex NV benoemd als "benoemde elektriciteitsmarktbeheerder (NEMO)" om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormige day-(...) type ministerieel besluit prom. 26/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2015002090 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbar type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016200313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016031110 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/09/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016031046 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-diensthoofd bij de dienst "Vertegenwoordiging en

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee statutaire personeelsleden van het agentschap Syntra Vlaanderen aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en d type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015036510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat het leergebied wetenschappen en techniek en het leergeb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016200549 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 betreffende het secretariaat van de gouverneur van een Waalse provincie

decreet

type decreet prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 76 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, wat de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen betreft type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035100 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van de aanvraag tot afwijking van de ontwikkelingsdoelen gewoon kleuteronderwijs en de eindtermen gewoon lager onderwijs, wat type decreet prom. 15/01/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

bericht

type bericht prom. 01/02/2016 pub. 05/02/2016 numac 2016000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht type bericht prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016018068 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv USD heeft de nietigverklaring gevorderd van het koni Dat be

document

type document prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van een mandaat. - Benoeming van een lid Bij koni Bij he type document prom. 02/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 januari 2016, wordt Mevr. VICTOOR, Valér type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 19 januari 2016 wordt de heer Frédéric DELCOURT, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 october 2015.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016031104 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1734 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse G

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200616 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016, pagina 7707 dient de volgende paragraaf te worden toegevoegd "In toepassing van artikel 59 van het Gerechtelijk Wetboek In de bekend

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200614 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, is de heer Tack M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 15 februari 2016. Bij koni - afdeling Has type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016009061 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 januari 2016 zijn benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : de heer Hoorens, T., assistent bij de griffie van dit hof. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eed de heer Thijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1 e alinea, 4° van het Wetboek van economisch rec Als u vragen type lijst prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200545 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016011047 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering Bij ministerieel besluit van 25 januari 2016 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan ENOVOS Luxembourg N.V., overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 j

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 december 2015 heeft de heer Erik LUTS de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Slovenië te Diest uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaams Gewest.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2015205632 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 162/2015 van 19 november 2015 Rolnummer : 6052 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2, 1° en 3°, 6, 11 en 13 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 februari 2014 houdende wijziging van het de Het Gron

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200613 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige controleur overheidssubsidies (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG16020) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert E-auditors (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG15215) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG16027) Na de selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200630 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voor In uitv type bericht van selor prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200631 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van d In uit type bericht van selor prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsmedewerkers (niveau D) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16004) Na de selectie wordt een lijst met maximum 60 geslaagden aangelegd, die drie jaar geldig blijft. Naast deze lijst (...) Toelaatbaarh

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/02/2016 numac 2016200615 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 13 oktober 2015 werd de heer Vlérick J.-P., raadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, vanaf 1 maart 2016, he Rechtbank
^