B.S. Index van de publicaties van 19 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200923 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van april 2016 De Federale Overh De aanv type wet prom. 30/11/2015 pub. 19/02/2016 numac 2015015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, en het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regelin type wet prom. 19/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016015013 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, gedaan te Brussel op 4 februari 2011 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2016 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kines type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 31bis, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016200906 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een presentiegeld aan de Voorzitter van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2015204804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 2 februari 2016, wordt de heer Alain MONSIEUR op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van d Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 januari 2016 wordt Mevr. Monique DEVODDER op rust gesteld uit haar ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 november 2015. Ze wordt gerec type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 januari 2016, wordt de heer Claude VAN GEEM op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 december 2015. Hij wordt gerechtigd de g type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016024009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 9 september 2015 wordt er met ingang van 1 januari 2016 een einde gesteld aan de functie van de heer Alfons CALLEBAUT, Eerstaanwezend werkleider bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016035197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds bij uitzonderlijke gebeurtenissen type ministerieel besluit prom. 04/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 1967 houdende tijdelijke maatregelen inzake diergeneeskundige politie op de hondsdolheid type ministerieel besluit prom. 11/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikel 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige v type ministerieel besluit prom. 11/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 11/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt i type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200843 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 14 januari 2016 wordt de BV Transport Schepen en Reiniging TSR, vanaf 14 januari 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 14 januari 2016 Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 03/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016035184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de taken, het beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 19/02/2016 numac 2016035195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van het Departement Kanselarij en Bestuur naar het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en tot toewijzing van het bouwmeesterschap aan het Departement Kanselarij en Bestuur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200774 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 18 december 2015 dat in werking treedt op 1 januari 2016, wordt de heer Bernard Monnier benoemd, als mandataris van rang A3, tot de graad van Inspecteur-generaal van het Departement Onroerend Behe Bij be

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016042002 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200707 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 december 2015 in zake B. C. tegen M. H., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 december 2015, heeft de Rechtbank van eerste « Sche type bericht prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016003068 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2017 Het in artikel 205quater,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016 wordt Mevr. Els HEYVAERT, geboren op 7 oktober 1981, met ingang van 1 november 2014 benoemd in het hoger niveau, in de klasse A1 met als titel Attaché op het Nederlands taalkader, bij de Feder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoemingen Bij Koninklijk besluit van 2 december 2015 wordt Mevr. Julia PUPLESYTE, geboren op 4 maart 1988, met ingang van 1 oktober 2015 in vast dienstverband benoemd met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Fe Bij Ko

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016009083 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Sint-Jans-Molenbeek : 1 - Lo-Reninge : 1 - Namen (grondgebied van het tweede kanton) : 1 - Quévy (Asquillies) : 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notari(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL type vacante bettreking prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016009088 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015, pagina 79712 dient artikel "43

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016009086 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2016, in werking tredend op 29 februari 2016 's avonds, is de heer Michiels, J., hoofdgriffier klasse A3 van het arbeidshof Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij minis type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200927 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2016, is het koninklijk besluit van 6 januari 2016, waarbij aan de heer Boels Y., op zijn verzoek ontslag verleend werd uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van he Het ber

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200937 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****1) voor de **** **** (****15068) werd ****(...) Er zijn 93 type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200958 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige methodologen (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16031) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200959 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige voorzitter De vergelijkende selectie van Nederlandstalige voorzitter voor de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (niveau A) voor de FOD Justitie (CNG15045) werd afgesloten op 3 feb(...) Er is 1 g type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200957 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs wetenschappelijke instrumentatie (niveau A2) voor Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) (ANG16034) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die é(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige nucleaire ingenieurs (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16038) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste di type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200936 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders prijzen (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16039) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blij(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundige ingenieurs in elektrische veiligheid (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG16019) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, di(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beleidsmedewerkers bevoorradingszekerheid (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16037) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één (...) Naast d

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 19/02/2016 numac 2016200924 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 2 februari 2016 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik, zijn aangewezen om vanaf 1 maart 2016 het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in - de afdel
^