B.S. Index van de publicaties van 26 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2014 pub. 26/02/2016 numac 2016000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 19 november 205 en in uitvoering van artikel 22 Interpr type wet prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016009096 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 februari 2016 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016009100 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 dat in werking treedt op 1 februari 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Irène LAMBRETH, adviseur generaal. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016009099 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 dat in werking treedt op 1 januari 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Pierre WOUEZ, attaché. Het is zijn vergund zijn pensioenaanspraak te doen gel type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 16 februari 2016 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de derde adminis Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016, wordt de heer Robert VANDER ELSTRAETEN, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 maart 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016009105 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Meirsman P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats L Het is type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 26/02/2016 numac 2015204045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 26/02/2016 numac 2015204058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het sectoraal stelsel van werkloosheid m type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016201013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016200295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016201117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 14/01/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 09/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016029107 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderw type ministerieel besluit prom. 02/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor Kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 02/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra vastgesteld bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 16/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 23 september 2014 betreffende de vaststelling van de bezoldiging van de beheerder van de Raad van State en van de adjunct-mandaten van stafdirecteur budget en beheer en stafdirecteur per

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016031142 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016201052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrepri

decreet

type decreet prom. 18/02/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016201050 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij bepalingen betreffende de centra voor de coördinatie van thuiszorg en hulp in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201018 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 januari 2016, heeft Erik Timmer Die zaa type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201014 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 januari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 januari 2016, heeft de cvba b. Bij type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201090 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 november 2015 in zake J.D. tegen P.D. en R.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 januari 2016, heeft de Rechtbank van « Sche type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201009 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 januari 2016 in zake Marie-Rose D'Haeyer tegen Vincent Lefevre, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 januari 2016, heeft d « Geve type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016018098 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Pascale De Bruycker c.s. heeft de nietigverklaring g Deze za type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr type bericht prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016003077 bron federale overheidsdienst financien Bericht over de aanvangsdatum van de teruggave door de Deposito- en Consignatiekas van de bedragen afkomstig van de verkoop alsook van de onverkochte effecten In toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering

document

type document prom. 26/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035171 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 23/11/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035089 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 16/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie. - Erratum type erratum prom. 13/01/2016 pub. 26/02/2016 numac 2016002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 09/02/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016031128 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Directeur-generaal houdende delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid aan de Directeur-Diensthoofd van Brussels Invest & Export

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016200244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 is de heer TYTECA, Emmanuel benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw DELAHAYE type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016200111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 is Mevr. DELIEGE, Laurence, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer GERIN, Pierre, wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016200476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 is de heer BOONE, Paul, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van Mevr. MALVAUX, Françoise, wiens mandaa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016009106 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2016 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen : • Mevr. Coenen H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. • de heer Nys Ch., eerste substit - waarvan de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016009104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016, wordt het koninklijk besluit van 27 november 2015, waarbij Mevr. Maenhout, I., voorlopig benoemd werd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, als niet-bestaa Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016200888 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/0512/16 van 22 februari 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « OEuvres du Soir » te Brussel om van 1

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016003078 bron federale overheidsdienst financien Raad van State. - Vernietiging. - Bij arr(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016015025 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 ; 2) Protocol tot wijzigi(...) Op 17 type overeenkomst prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016015024 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 ; 2) Protocol tot wijzigi(...) Op 16

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 26/02/2016 numac 2016000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel III Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016200980 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A1) voor de OISZ (AFG16039) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgest(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig ombudsman voor de postsector (CFG15058) De lijst van geslaagden, zonder klassement, wordt samengesteld met kandidaten die het best beantwoorden aan de functiebeschrijving en aan het competentieprofie(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke huurprijzen De vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke huurprijzen (niveau A), voor de Brusselse Gewestelijke Huisvestigingsmaatschappij (AFE15010) werd afgesloten(...) Er is 1 g type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201100 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs - analisten (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16051) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201099 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés transfer pricing (m/v/x), voor de FOD Financiën (ANG16028) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201098 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés transfer pricing (m/v/x), voor de FOD Financiën (ANG16029) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig ombudsmans voor de postsector (CNG16017) De lijst van geslaagden, zonder klassement, wordt samengesteld met kandidaten die het best beantwoorden aan de functiebeschrijving en aan het competentie(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****), voor het **** Agentschap voor Geneesmiddelen en **** - **** (****15168), (...) Er zijn **** type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016200979 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de OISZ (ANG16036) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst op(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016201119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Expert (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG16041) Na de selectie wordt een lijst met 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst v(...) Toelaatb

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2016

ontwikkelingsplan

type ontwikkelingsplan prom. -- pub. 26/02/2016 numac 2016011077 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal ontwikkelingsplan 2015-2025 van het transmissienet voor elektriciteit - Publicatie krachtens artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inza Het
^