B.S. Index van de publicaties van 1 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016003051 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Kapsel type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016009010 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vast type koninklijk besluit prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een tijdelijk taalkader van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016021013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de Verordening nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende aanstelling van twee secretarissen van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016011069 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 19 februari 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2016, wordt de heer De Muynck, Jo, attaché in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energ Overee type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2015204044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende de bijdrage aan het fonds voor vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016000119 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2015 wordt de heer Marc LOOZE, adviseur-generaal bij het departement, met ingang van 1 januari 2016 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaansprak type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 wordt de heer Henri THOMAS, attaché bij het departement, met ingang van 1 april 2016 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doe type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2015204042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag in de s type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2015204807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016200434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2015204057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 01/03/2016 numac 2016031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een **** en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van **** en **** beroeps-****, mannelijk of vrouwelijk, voor de **** **** **** **** type ministerieel besluit prom. 29/07/2015 pub. 01/03/2016 numac 2016031150 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de kandidaten en van het programma van de vergelijkende selectie voor **** en **** beroeps-****, mannelijk of vrouwelijk, voor de **** **** type ministerieel besluit prom. 05/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016035212 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling van het aantal erkende voltijds equivalenten voor 2016 van de Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 25/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016003080 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016018096 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 10 februari 2016, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de eerste klasse van niveau A, met ing(...) Bij de

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016031159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Stokkelsesteenweg - Konkelstraat" van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/2015 pub. 01/03/2016 numac 2016031160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de afgevaardigde die gerechtigd is beslissingen te nemen die van dien aard zijn dat ze administratieve boetes opleggen in uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overlegcomités voor het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 18/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de reiskosten verleend aan de leden van de organen van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles »

decreet

type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport

document

type document prom. 21/12/2015 pub. 01/03/2016 numac 2016031121 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2016 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14/12/2015 Leopoldsorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold : De heer THEUWIS Paul, geboren te Hasselt op 04/12/1953, adviseur-generaal bij de F Worden benoemd t

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201128 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 7 januari 2016 in zake Emil Brasfalean tegen Tina Van Raemdonck en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 januari 201 « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016003085 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 februari 2016 wordt de heer DJIMI NGALO JJ. Didier tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Franse taalka Bij ko

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 11 februari 2016 werd de heer Guy VAN RAEMDONCK, ere-rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondis type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 11 februari 2016 werd de heer René GEYBELS, ere-rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissemen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016008004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs voor de buitendienst (niveau B), voor de Veiligheid van de Staat (FOD Justitie) (ANG16050) Na de selectie wordt een lijst met maximum 70 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig b(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor **** (****15213) werd afgesloten op 16 februari 2016. Er zijn 3 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016201144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs elektromechanica De vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs elektromechanica (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG15145) werd afgeslo(...) Er zijn 4

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/03/2016 numac 2016055363 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren te ****
^