B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016027049 bron waalse overheidsdienst Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Profondeville - 6 e afdeling : BOIS-DE-VILLERS Een per Gewestplan: woongebied en type wet prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg o Advi type wet prom. 03/09/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 03/03/2016 numac 2016000111 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016011080 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine OCMW's" voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016201145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 08/07/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Hen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de tussenkomst in de tran type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016009112 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 februari 2016 dat in werking treedt op 1 okbober 2015, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Jorn Brewaeys, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gel type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015012229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provin type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016201196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 133, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat type koninklijk besluit prom. 08/01/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015203591 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 03/03/2016 numac 2015012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016201123 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 4 februari 2016, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap « Eco Béton » te Sint-Truiden onder de Bij type ministerieel besluit prom. 24/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016011082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 02/03/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016003090 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016031120 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels van toepassing op de BGHM, de OVM's, de gemeenten en de OCMW's in verband met de financiering van projecten tot aankoop, onteigening, he

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016035225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van katten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/01/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016035228 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2015002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 651. - Interpretatie van het begrip "eerste mandaat" voor de eventuele toekenning van een hernieuwing van het mandaat van een houder van een management- of een staffunctie en concrete toepassing van de gewijzigde artikelen inzake de hernie type omzendbrief prom. 22/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële Omzendbrief aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016011090 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-16/0005 : Fnac SA/Darty PLC. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 29 februari 2016, ontving de auditeur-generaal v Volgens

document

type document prom. 19/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016031147 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2016 pub. 03/03/2016 numac 2016029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van het mandaat van inspecteur-generaal voor het gewoon basisonderwijs binnen de algemene inspectiedienst

erratum

type erratum prom. 21/12/1998 pub. 03/03/2016 numac 2016000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016201198 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 december 2015, is Mevr. Collaer N., raadsheer in het arbeidshof te Luik, benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II. Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016, is de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016201197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in werking treedt op 31 maart 2016 's avonds, is mevr. Bijttebier K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het Zij kan

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/09/2015 pub. 03/03/2016 numac 2015204622 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer B1-3ter De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de spring - in rand

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2015-0025bis-A Bij ministerieel besluit van 24 februari 2016 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan ENOVOS Luxembourg N.V., overeenkomstig de

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016009109 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van het Vredegerecht Virton - Florenville - Etalle, zetel Etalle, is vanaf 1ste maart 2016 gevestigd op het volgend adres : Vredegerecht Virton - Florenville - Etalle Zetel Etalle Avenue Bouvier 27 6760 VIR type adreswijziging prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016009103 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van de Vredegerecht Gembloux - Eghezée, zetel Eghezée, is vanaf 24 februari 2015 gevestigd op het volgend adres : Vredegerecht Gembloux - Eghezée Zetel Eghezée Chaussée de Wavre 46 5030 GEMBLOUX Tel. : 0 Fax : 081-61 40

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 03/03/2016 numac 2016011081 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Oproep tot kandidaturen Conform artikel 2,
^