B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016027058 bron waalse overheidsdienst Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen: Namur - 21 ste afdeling : LIVES-SUR-MEUSE Een perceel grond rue Gewestplan: woongebied. P type wet prom. 18/12/2014 pub. 10/03/2016 numac 2016000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk W type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en tot wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en type wet prom. 20/07/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000132 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten. - Duitse vertaling type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse verta type wet prom. 10/08/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 september 2015 wordt aan de heer Dreesen Gerard, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 februari 2016. Hij m Bij konin type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016011096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, betreffende de verbintenis tot **** zoals geregeld in art type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016003092 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend assessor van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/01/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016031170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2005 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Drin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N10 Antwerpsesteenweg tussen kilometerpunt 8,106 en 9,150 op het grondgebied van de stad Lier type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 10/03/2016 numac 2016035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016035245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016201293 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016201220 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Société du Logement de Grâce-Hollogne » type besluit van de waalse regering prom. 25/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016201238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 waarbij een einde aan mandaten wordt gemaakt en waarbij bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen w type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016201295 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van "Spa Rally 2016" in de "Clémentine" op 19 maart 2016

decreet

type decreet prom. 21/01/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016031174 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2013 ter ondersteuning van de kinderopvang

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016201267 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 februari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 februari 2016, heeft Antoine B Die zaa

document

type document prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016022089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 december 2015 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type document prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 december 2015 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type document prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016022092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 december 2015 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type document prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 december 2015 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type document prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016022090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 december 2015 en in uitvoering van artikel 22, Interpr

erratum

type erratum prom. 04/02/2016 pub. 10/03/2016 numac 2016029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen inzake onderwijs. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016009123 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 februari 2016, in werking tredend op 30 april 2016 's avonds, is Mevr. Cleynhens, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar Bij konink

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016201349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** technisch-administratieve **** **** vergelijkende selectie van **** technisch-administratieve **** (niveau ****), voor de **** **** ****(...) Er zijn drie type bericht van selor prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016201346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige preventieadviseur tweede klasse (niveau C), voor de Overheidsdienst van Wallonië en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW15005) Na de selectie wordt een lijst geslaagden aan(...) Toelaatb

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 10/03/2016 numac 2016003094 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 8 februari 2016 Overe
^