B.S. Index van de publicaties van 13 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016009150 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 17/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016009149 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/06/2014 pub. 13/04/2016 numac 2014015252 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 (2)(3) type wet prom. 02/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor **** betreft. - **** vertaling type wet prom. 17/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016009151 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 14/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 16/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 18/12/2015 pub. 13/04/2016 numac 2016000226 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veil

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt aan Mevr. Christina VAN DEN BOSSCHE, attaché bij de Stafdienst Personeel en Organisatie, met ingang van 1 juli 2016, eervol ontslag uit haar functies verleen Mevr. type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016012053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016007085 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1136 van 19 februari 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016018146 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling PROMAG, Rue Féher 1, 6900 March G-001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016007083 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1135 van 19 februari 2016, wordt mevrouw Aurélie De Blomme, attaché, op 30 november 2015 's avonds ambtshalve uit haar betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Kapsel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016031282 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 wordt de heer Jamil ARAOUD aangesteld om het mandaat van directeur-generaal in rang A5 van Brussel Preventie & Veiligheid uit te oefenen vanaf Bij besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035671 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de activiteiten en openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders ter stimulering van de infrastructuur voor elektrische voertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035662 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, wat betreft de tewerkst

decreet

type decreet prom. 18/03/2016 pub. 13/04/2016 numac 2016035646 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201924 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 februari 2016 in zake het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen K.D., mede « Sche type bericht prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201926 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 januari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 januari 2016, is beroep tot verni Die zaa

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016007062 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale en aanvullende werving. - Erratum De kopij vermeld : "In het Belgisch **** ****. 20 van 22 januari 2016, bladzijde 4642, **** tekst, ****(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201949 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een effectief lid Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Ivo VAN DAMME eervol ontslag verlee - wordt, op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - - wordt Mev

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016018145 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten **** voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een **** van een statutaire jurist (****/****) (****. ****) **** Vast **** van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot re(...) 1. ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016007084 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1134 van 19 februari 2016, wordt de heer Bart Leppens op 1 december 2015 benoemd tot attaché bij het Ministerie van Landsverdediging in het kader van de federale mobiliteit. Een beroep t

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 maart 2016 heeft de heer Rayes LEMMENS de nodige volmacht ontvangen om het ambt van Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort het

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 13/04/2016 numac 2016201966 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Gent Bij beschikking van 6 april 2016 van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent, is de aanwijzing van de heer Van Troos P., rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, tot ondervoorzitter in deze rec
^