B.S. Index van de publicaties van 25 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016009184 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 april 2016, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202228 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2016 van 21 april 2016 Rolnummer : 6352 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 7 en 8 van de wet van 18 december 2015 « betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde le Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016018147 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 2 maart 2016 wordt het burgerlijk ereteken aan de hierna vermelde ambtenaren en agenten toegekend : ****) Voor diensten bewezen gedurende een loopbaan van meer dan 35 jaren Burgerlijk Kruis 1**** - om meer dan type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project `Increasing access to controlled drugs for medical purposes' in de Democratische Republiek Congo type koninklijk besluit prom. 01/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016007105 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 1157 van 13 maart 2016 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2016 in toepassing van de samengeordende wetten op de Landmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016007100 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1156 van 13 maart 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016007095 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1150 van 1 maart 2016 : Worden tot Ridder in de Kroonorde benoemd : Mijnheer Carl De Roo, administratief deskundige ; Mevr. Lorette Wi(...) Mevr. Marie-Anne Bocque, type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016007094 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1149 van 1 maart 2016 : Worden tot Commandeur in de Leopoldsorde benoemd : Mijnheer Joël Vandeponseele, adviseur ; Mevr. Greta (...) Worden tot Ridder in de Leopold type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016007093 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 1148 van 1 maart 2016, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor een daad van moed of toewijding verleend aan onderluitenant van het type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022159 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, §§ 1, 11° en 12°, en 14, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016018154 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 24 maart 2016 wordt mevrouw Moens Astrid, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrekking van het N Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016018155 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 1 maart 2016 wordt mevrouw Henry Viviane, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrekking van het F Overeen type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot het verlenen van handtekeningbevoegdheid in het kader van de intrekking, ongeldigverklaring en weigering van paspoorten, reisdocumenten en identiteitskaarten type ministerieel besluit prom. 18/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031310 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen als bedoeld in de artikelen 4, 16, 19 en 28 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische lo type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031314 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de regels van politie over het verkeer op waterwegen, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016202150 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de procedure voor het in activiteit blijven na de leeftijd van 65 jaar type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016202152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2016 tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Semois-Chiers en waarbij een vrijstelling van een type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202178 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 18 april 2016 wordt op 17 april 2016, om middernacht eervol ontslag uit haar functies van kabinetschef van de Minister van Openbare Werken, Gezondheid, Sociale Actie en Erfgoed verle type besluit van de waalse regering prom. 18/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016202177 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht. - Oproep De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek", deelt mede dat zij een oproep lanceert voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke proje Met deze oproep n type bericht prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202153 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 februari 2016 in zake Jean-Paul Owen tegen de nv « Vertellus Specialties Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 m « Sc type bericht prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202159 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 maart 2016 in zake Jeanine Baert tegen de stad Oostende en Steven Laleman, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 maart 201 « Sche type bericht prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003134 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende 1° - 1 bet

document

type document prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 3 februari 2014, werd de heer Martin, Alain, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het a

beschikking

type beschikking prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen type beschikking prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen type beschikking prom. 14/04/2016 pub. 25/04/2016 numac 2016031301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om de verplichting van de borgstelling voor de gemeenteontvangers af te schaffen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 april 2016 dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2016 : - wordt aan de heer Elie VERPLANCKER, eervol ontslag verleend uit zi - wordt de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor 13 betrekkingen van adviseur te begeven door bevordering naar een hogere klasse. - Addendum Addendum bij de oproep tot kandidaten voor betrekkingen van adviseur (A31) te begeven door bevordering naar een hogere k(...) Voor de type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot kandidaten voor 5 betrekkingen van adviseur-generaal te begeven door bevordering naar een hogere klasse. - Addendum Addendum bij de oproep tot kandidaten voor 5 betrekkingen van adviseur-generaal (A41) te begeven door bevorderin(...) Voor de type vacante bettreking prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016009186 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202143 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 maart 2016 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, waarvan de exped « Sche

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003132 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de 1° - 1 bet

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016201165 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2016 van 18 februari 2016 Rolnummer : 6124 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het « Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkhe Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs dek (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16081). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 april 2016. De uiterste inschr(...) Na de se type bericht van selor prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ingenieurs elektronica **** Instrumentatie De vergelijkende selectie van **** ingenieurs elektronica **** Instrumentatie (niveau ****(...) Er is 1 ****

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016202171 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 2 februari 2016, heeft de heer Doom, J., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar Arbeidsrec

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003131 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A5 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wordt de vol -1 betrekkin type incompetitiestelling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003133 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vo 1° - 1 bet type incompetitiestelling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003135 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de v(...) 1° - 4 betrek type incompetitiestelling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003137 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de centrale diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6 bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de v 1° - 1 be type incompetitiestelling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003138 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de buitendiensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, worden de volge 1° - 5 be type incompetitiestelling prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016003136 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, w(...) 1° - 1 betrekking wa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 25/04/2016 numac 2016055394 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het **** Wetboek. **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, **** **** ****
^