B.S. Index van de publicaties van 28 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016201301 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2016 van 25 februari 2016 Rolnummer : 6108 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 3, type wet prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016201427 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2016 van 3 maart 2016 Rolnummers : 6146, 6147, 6160, 6161, 6162 en 6163 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die ee Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de afwezigheden type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beschikbaarheid op de verblijfplaats vo type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en de financiering van de deeltijdse leertijd in de on type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200754 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016202226 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 april 2016, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer De Maesschalck, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Oostende Het beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. 17/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 april 2016 wordt de heer FEYS Patrick aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DENDERMONDE voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 15/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 houdende benoeming van de magistraten en de plaatsvervangende magistraten in de raden van beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2015205944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016009180 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt op datum van 31 december 2015's avonds aan de heer Patrick VAN WOUWE, ontslag verleend uit zijn functie van adviseur bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdiens type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2015205939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van aanvullende werkloosheidsuitkeringen aan de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2015205940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewe type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 15 april 2016 wordt de heer PIRARD Philip aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LIMBURG REGIO HOOFDSTAD type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 april 2016, wordt met ingang van 1 december 2015, Mevr. MARTIN PEREZ, Pilar, benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatloze type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016009178 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2016 wordt op datum van 21 april 2016's avonds aan Mevr. Sylvie VANNESTE, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justiti type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016009179 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt op datum van 3 januari 2016's avonds aan de heer Karel Piet Dirk BERTELOOT, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale diensten van de Federale Overheids type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 28/04/2016 numac 2014203151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016027094 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de onteigening wegens algemeen nut wordt toegelaten met het oog op de uitvoering van gronden die nodig zijn voor de bedrijfsruimte "Quatre Rois" gelegen op het grondgebied van de stad Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 15/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016202176 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de sociaal-epidemiologische gegevens ingezameld door de contactpunten voor gezondheidsaangelegenheden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016031307 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2016, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de moerascipres , gelegen Oude Molenstraat 103 te Oudergem, bekend ten(...) Voor de raadpleging va type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003: "Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016031323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 16 juli 2015 tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016031306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2016, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de veldesdoorn in de Guillaume Gilbertlaan 120 in Elsene, geregistreerd b(...) Voor de raadplegin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016031308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 maart 2016, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de Colorado zilverspar gelegen Pololaan 103 in Sint-Pieters-Woluwe bekend te(...) Voor de raadplegin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016035701 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het departement Kanselarij en Bestuur naar Toerisme Vlaanderen enerzijds en het departement Internationaal Vlaanderen anderzijds ingevolge de rationalisatie van de managementon type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016035703 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gasachtige vloeistoffen, in eigendom van Aethyleen Rohrleitungs Gesellschaft m.b.H. und Co K.G., INEOS Chlorvinyls Limburg B.V. en N.V. P.A.L. type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016035706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/03/2016 pub. 28/04/2016 numac 2016000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006. - **** vertaling

document

type document prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwatsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwatsie Bij bes type document prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016018163 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Toekenning van delegatie van handtekening Bij het besluit van 19 april 2016 houdende toekenning van delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten machtigt de Administra Mevr. G type document prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juli 2013 werden de volgende personen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van brandweerman bij de Dienst voor Bra NAA

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016202230 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Bij beschikking van 4 april 2016 werd Mevr. Bijttebier Kathleen, erevoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en ererechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtge Arbeidsrec

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016031330 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor de betrekking van leidend ambtenaar bij Brussel Plaatselijke Besturen (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). - Oproep tot kandidaten van de Franse taalrol Brussel Plaatselijke Besturen is onderworpen aan de bepalingen va(...) - de betrek

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016202225 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 februari 2016 en van 10 april 2016 is de heer Ligot, M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Luik, tot hij de le Het ber

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 april 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016202293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag **** selectie van **** **** openbare aanbesteding **** vergelijkende selectie van **** **** openbare aanbesteding , voor **** (niveau ****), voor de Regie der **** (****15(...) Er is geen **** type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016202298 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beheerders van bouwprojecten (niveau A1), voor de Ministerie van Landsverdediging (AFG16088) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatbaa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 28/04/2016 numac 2016055401 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ***** te
^