B.S. Index van de publicaties van 20 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben bega type wet prom. 28/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen type wet prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016009216 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 4 mei 2016, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, wordt aan de heer VAN HOUCKE, Hilain op het einde van de maand juni 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016201936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bep type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016 wordt aan de heer Christian DECKERS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 juli 2016 eervol ontslag uit zijn functies v De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 28 april 2016 wordt de oprichting van zuurstofvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de stad Dendermonde en de gemeenten Temse en H type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016009193 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016003170 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Schorsing van de registratie van een wisselkantoor, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 december 1994 betreffende de wisselkantoren en de valutahandel In gevolge de beslissing van het directiecomité van de Autoriteit voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit dat delegaties van handtekeningen aan bepaalde ambtenaren van de Federale Pensioendienst toekent in de sector van de vergoedingspensioenen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202669 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 14 april 2016 wordt de n.v. Masterbulk vanaf 14 april 2016 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij ministerieel besluit van 14 april 2016 wordt de Bij minister type ministerieel besluit prom. 12/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016022212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016031380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende intrekking van het besluit van 10 september 2015 betreffende de weigering tot hernieuwing van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst met behulp van een voertuig en tot weigering v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016035785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, wat betreft de modulaire structuur van het leergebied maatschappijoriëntat type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016035764 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.4 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Fagne de la Haie Henquinet et du Sart Lurô » te Sart-lez-Spa type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202667 bron waalse overheidsdienst Waals Instituut voor Evaluatie, Prospectie en Statistiek Bij ministerieel besluit van de Waalse Regering van 21 april 2016 dat uitwerking heeft op 1 januari 2016, wordt Mevr. Françoise Vanderkelen aangewezen voor een hernieuwbare periode van dri type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Prairies humides du Roannay » te La Gleize type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « Le Ruisseau du Golo » te Bras type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016027121 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Grande Fange » te Bras

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016042005 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO type bericht prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016018192 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Phil

document

type document prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016002021 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij besluit van de voorzitter van het directiecomité van 29 april 2016 wordt Mevr. MEULEMANS Michèle, attaché psycholoog A2 bij de gevangenis van Mons, (...) Het beroep tot nietigver type document prom. 16/05/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016031382 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type document prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016002019 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij besluit van de voorzitter van het directiecomité van 29 april 2016 wordt Mevr. COLSON Séverine, attaché A2 bij de penitentiaire inrichting van Jamioulx, aang Het beroep tot nietig type document prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016002020 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij besluit van de voorzitter van het directiecomité van 29 april 2016 wordt Mevr. HUBIEN Sophie, attaché AMO A2 bij de gevangenis van Sint-Gillis, aangewezen in Het beroep tot nietigv

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202731 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 24 maart 2016, heeft de heer Blondiaux, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Henegouwen, aangewezen tot ondervoo Vredegerec

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016009211 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27april 2016, wordt Mevr. DOFNY, Maude, geboren op 6 oktober 1989, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justit Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202734 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Linter: 1 . - Gent (grondgebied van het vierde kanton) : 1; - Lo-Reninge: 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2016. - Malmedy : 1. D(...) De kandidaturen voor een benoemi type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Hilain Van Hou De b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016009224 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 3 mei 2016, is aan mevr. Duray C., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank Dit be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016009221 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, in werking tredend op 30 juni 2016 's avonds, is mevr. Meunier S., secretaris bij het parket Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten g Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202711 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202712 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 14 april 2016 werd de heer Joseph DE BRUYN, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen, door Mevrouw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202704 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** secretarissen Paritaire Comités De vergelijkende selectie van **** secretarissen Paritaire Comités (niveau ****) voor de **** ****, Arbeid en **** ****(...) Er zijn 6 type bericht van selor prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van experts messages brokers (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16093) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202774 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG15082) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt (...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 20/05/2016 numac 2016202777 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten systemen en/of databanken (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16106) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Na(...) Toelaatbaa
^