B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 (2)(3) type wet prom. 19/04/2014 pub. 09/06/2016 numac 2016000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003190 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevolge de overdracht van de dienst van de gewestelijke registratierechten aan het Vlaamse Gewest type wet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003189 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003196 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016011244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor ambtenaren om overeenkomstig artikel XV.8 van het Wetboek van economisch recht, te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203042 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Oproep tot kandidatuurstelling voor een mandaat van lid voor het Auditcomité van de Federale Overheid Het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) werd opgericht bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 (Belgisch Staatsblad van 18 o(...) Het Au type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördin type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdst type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016035885 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden - Bij koninklijk besluit van 22 april 2016 wordt bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen : Voor meer dan 25 ja Burgerlijke M type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2014 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bo type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016009243 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van leden van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie, zoals bedoeld in artikel 478bis van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003187 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België betreffende de erkenning van macroprudentiële maatregelen type koninklijk besluit prom. 17/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016000356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2 type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 09/06/2016 numac 2016000339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 5 type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003193 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 maart 2016 van de Nationale Bank van België houdende extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 09/06/2016 numac 2016000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten van civiele veiligheid. - Duit type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Zwijndrecht en Beveren van openbaar nut verkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031403 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan houdende de gedeeltelijke wijziging van type ministerieel besluit prom. 18/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016035886 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule en steroïdenmodule van het biologisch paspoort type ministerieel besluit prom. 04/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van projectontwerpers van gemeentelijke plannen voor handelsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1998 tot verlening, voor het vervoer van springstoffen aan bepaalde kaaien van de haven van Antwerpen, van een afwijking op de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 septemb

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de instelling van openbaar nut "Rode Kruis van België" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. XII/10 'Stockel' van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" , alsook zijn voorzitter en ondervoorzitter type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, wat betreft de aanvraag tot toegangsverlening tot de res type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202965 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot benoeming van de leden van het Producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202964 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen

decreet

type decreet prom. 25/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202755 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, gedaan te Brussel op 14 maart 2013 type decreet prom. 25/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202756 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, de Slotakte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 type decreet prom. 25/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202754 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor Bosbouw, gedaan te Brussel op 9 oktober 2 type decreet prom. 21/03/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202890 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 17 mei 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het on type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202970 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2016 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de elektronische tolheffingss type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202963 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202966 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202969 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen in het kader van proefprojecten (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 42bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal

document

type document prom. 28/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016035884 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 27/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de a

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016031389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking van artikel 27, type beschikking prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat betreft de belasting op spelen en weddenschappen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Openstaande betrekking van hoofdgriffier bij de Raad van State De betrekking van hoofdgriffier bij de Raad van State wordt bij mandaat verleend in de Franse of de Nederlandse taalrol. Om tot hoofdgriffier te worden aangewezen moet de kandidaa 1° volle type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016009257 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, bladzijde 33447, akte ****. 2016/09233, regel 52, wordt ingevoegd: « - de vergelijkende selectie voor werving van **** voor de **** ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016018203 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van assistenten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van (...) ****. **** **** **** type aanwerving prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016018205 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van ****/**** **** Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** ****. ****

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202849 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202847 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 november 2010 tot benoeming van de leden van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202848 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203000 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2016, wordt Mevr. Delafortrie Sarah tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kans Overee type benoemingen prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016003195 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2016, wordt mevrouw Laetitia M.M. BERTIAU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016202948 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016018200 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 november 2015 en 30 november 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing type lijst prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016202947 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016018204 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van attachés-**** met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog(...) ****. ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige commissiesecretarissen juristen (niveau A2) voor de FOD Personeel en Organisatie (MNG16044) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. To(...) 1. Vereist type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG16076) werd afgesloten op 30 mei 2016. Er zijn 6 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203020 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart exploitatie van drones De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen luchtvaart exploitatie van drones (niveau B) voor de FOD Mobiliteit (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203003 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Dienst Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen. - Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van D 4 vergelijkende selecties voor bevordering naar niveau C voor volgende Nederlandstalige functies : administratief assistent tech(...) Dienst Hulpkas Voor type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige labotechnicus De vergelijkende selectie van Nederlandstalige labotechnicus (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG16049) werd afgesloten op 24 mei 2016. Er is 1 geslaagde.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de Openbare instellingen van de Sociale **** (****16017) werd ****(...) Er zijn 121 type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2016 numac 2016203076 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs De vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs (economist) met twee jaar ervaring (m/v/x) (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (AFG16026) w(...) Er zijn 3 ges
^