B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016009299 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft type wet prom. 06/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016011265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft type wet prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016009272 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de kleine flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de verhoging van de lonen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, voor bepaald werk type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016202210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016202426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheidsclausule en de overlegproce type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 wordt het mandaat van de heer PAELINCK Nicholas als korpschef van de lokale politie van de politiezone WESTKUST voo(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016012071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016018211 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA, Rijnkaai G-002 type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de functieclassificatie (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016203155 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 maart 2016 worden de beraadslagingen van 22 februari 2016 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Moeskroen de volgende belastingen instelt : - gemeentelijke heffing op de hu - gemeente type ministerieel besluit prom. 10/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de kmo-groeitra type ministerieel besluit prom. 06/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van vier controleurs bij de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. 13/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016022240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van sommige hengelfederaties in het Waalse Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016031442 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van leden, van de voorzitter en van de ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035958 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herinvoering van de regels inzake bijzondere jacht in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016035914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een vergunning om te vissen met een een wetenschappelijk doel tot 15 juli 2016 in het meer "La Gileppe" wordt verleend aan de Dienst Visvangst en aan zijn medewerkers type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een vrijstelling van visvergunning wordt verleend en tot bepaling van de voorwaarden ervan voor de "Haute Ecole provinciale de Hainaut Condorcet", voor pedagogische doeleinden type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016203197 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 42bis betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016042016 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCO

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029288 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het Comité Vrouwen en Wetenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029275 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement en het reglement voor de organisatie van de werkzaamheden van de Selectie- en Evaluatiecommissie ingesteld door het decreet van 24 maart 2006 betreffende het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "Fondation MERCI" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016029286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "Fondation de la Mémoire contemporaine" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden t

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016202904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016, is de heer WELS Christophe benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016202905 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016, is Mevrouw THIEREN Elsje benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016009290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 1 . Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voo(...) Aan deze vereist

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016203298 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2016 : - is de aanwijzing van de heer Lemaire, Ch., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik, tot de functie van eerste substituut-arbeidsauditeur bij dit auditoraat, - is de aa

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016203312 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig burgerlijk ingenieur De vergelijkende selectie van Nederlandstalig burgerlijk ingenieur (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG16069) werd afgesloten op 13 juni 2016. Er zijn 13 geslaagden(...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016203313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** specialist luchtvaart **** **** vergelijkende selectie van **** specialist luchtvaart **** (niveau ****) voor de **** ****(...) Er zijn 5 ge

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/06/2016 numac 2016203243 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 28 april 2016, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de heer Boon J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, vast aangewezen tot kamervoorzitter in
^