B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016202994 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2016 van 28 april 2016 Rolnummer : 6156 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 22sexies van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. He samengesteld type wet prom. 12/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales D

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot aanwijzing van de Bijzondere Evaluator type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016011267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016 wordt het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Genk van 1 december 2015, waarbij aan de N.V. ELIA Asset, Keizerslaan 20, te 1000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016 wordt op haar aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 mei 2016 aan Mevr. Thérèse KICQ, adviseur-generaal - klasse A4 in het Franse taalkader, bij de Feder Ze i type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2016 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inza type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016202211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het " type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van de arbeiders en opleidingsini type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het permanent secretariaat van de Conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016007148 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1215 van 4 mei 2016, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016007147 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1216 van 4 mei 2016, wordt mijnheer Koen Cresens, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerking Een beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016007144 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1212 van 4 mei 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Zij gaa type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009285 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009286 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035937 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de overdracht van de activiteiten en de daarvoor bestemde vermogensbestanddelen van het ontbonden Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen aan het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vl type ministerieel besluit prom. 20/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016009302 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het type ministerieel besluit prom. 31/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016007149 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de terugbetaling van bepaalde buitengewone kosten opgelopen door de militair type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 30 mei 2016, wordt Mevr. Kaat LEUS, staatsraad, gemachtigd om te zetelen als plaatsvervangend lid in de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie van 28 december 201 type ministerieel besluit prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035913 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 30 mei 2016, wordt de heer Jeroen VAN NIEUWENHOVE, staatsraad, gemachtigd om het voorzitterschap van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie uit te oefenen van type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 105 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot instelling van de "Commission consultative de recours des attractions touristiques" type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van de inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035923 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 juni 2015 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincies Oost- en West type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 30 januari 2015 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29 juli 2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vla type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016035921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs

decreet

type decreet prom. 30/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016203107 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 en in Genève op 9 juli 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van "Ibuka - Mémoire et Justice" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de mensel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/06/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016031446 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/731 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot benoeming van de leden van de afdeling "Gezondheidspromotie" van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016031445 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/ 175 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot benoeming van de leden en secretarissen van de commissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016009291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel met aanwijzing bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel : 5**; Parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Bru Parketjuri type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016203262 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk jaar 2016/2017 als volgt vastgesteld : - 24 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 24 plaatsen voor de Het beroep to type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016203314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016, pagina 35983, van de vacante plaatsen van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Henegouwen, dient de volzin &

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 april 2016 wordt met ingang van 1 juni 2016, op zijn aanvraag, aan de heer John HATEGE, ontslag uit zijn ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op d

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 22/06/2016 numac 2016202993 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 58/2016 van 28 april 2016 Rolnummer : 6139 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel L4211-3,
^