B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 17/05/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun component type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016 wordt de heer Johan Philips, adviseur klasse A3, met ingang van 1 januari 2016 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverklarin type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016 wordt Mevr. Véronique Crutzen, adviseur klasse A3, met ingang van 1 januari 2016 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur generaal. Een beroep tot nietigverklar type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009287 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016, wordt de heer DE BOECK, Geert, met ingang van 16 september 2015, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, aangesteld in de functie van Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016 wordt Mevr. Karlijn Moelans, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2016, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016203316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016 wordt Mevr. Dominique Dumont, adviseur klasse A3, met ingang van 1 januari 2016 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur generaal, met ranginneming op 1 november 2 Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse tot de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt de heer Jens Miala N'DONGALA, attaché - klasse A1, Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse tot de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt de heer VAN DE PERRE, Tom, attaché - klasse A1, met Het be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016018210 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036034 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 01/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van delegatie aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal luchtvaart betreffende de artikelen 47, § 4 en 48 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type ministerieel besluit prom. 02/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van delegatie in toepassing van artikelen 47, § 4 en 48 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009308 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 21 juni 2016, is het verzoek tot associatie van de heer Rochtus, L., notaris ter standplaats Antwerpen , en van de heer Herman, P., kandidaat-notaris, om de associatie &quo(...) De heer Herman, P. is aangesteld als

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016031443 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2016 voor het Instituut ter bevordering van het Wettenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 28/06/2016 numac 2016031444 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2015 voor het Instituut ter bevordering van het Wettenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016036032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33026 - " Vallée de l'Ourthe entre Hamoir et Comblain-au-Pont " type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33027 "Vallée de la Lembrée et affluents" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33034 "Vallée de la Hoëgne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016027158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33018 - "Coteaux calcaires de Theux et le Rocheux"

decreet

type decreet prom. 03/06/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016035978 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

document

type document prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016031455 bron brussels hoofdstedelijk parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 27 mei 2016, wijzigingen aan te brengen aan het personeelsstatuut met betrekking tot de dienst versl Deze w

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203421 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989. - Erratum In de Franse versie van het bericht betreffende de zaak ingeschreven onder nummer 6434 van de rol, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 201 De gri

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/12/2015 pub. 28/06/2016 numac 2016031430 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1499 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van bijzondere leeftijdsvoorwaarden voor de toegang tot de opleiding voor bepaalde beroepen in de permanente vorming voor de middenklasse en de kleine en middelgrote on

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016031441 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar Innoviris voor een betrekking van attaché belast met het Human Ressources Management voor de cel Personeel en Organisatie van Innoviris Een vacature van Attaché (m/v/x) (rang A1) in het Franse taalkader van (...) De betrek type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : **** **** hoof Voor boven type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009317 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, of via verandering van graad, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Griffier dos Griffier type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009316 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Leidinggevend secretaris bij het **** **** type vacante bettreking prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. -- Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffier en secretaris worden vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Leidinggevend secretaris bij het **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016009307 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - zijn benoemd tot plaatsvervangend lid van de probatiecommissie bij - Mevr. De

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/03/2016 pub. 28/06/2016 numac 2016202714 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot financieel deskundige Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2015, wordt de heer KOUROUSSIS, Bachille, met ingang van 1 april 2015, met datum Het ber type benoemingen prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend attaché Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, wordt mevrouw WILLOCQ, Caroline, met ingang van 1 februari 2015, benoemd tot s Het be type benoemingen prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot financieel deskundige Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, wordt de heer VANNESTE, Patrick, met ingang van 1 februari 2015, met datum Het ber

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203431 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs Dek De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs Dek (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16081), werd afgesloten op 14 juni 2016. type bericht van selor prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** **** onderzoek **** vergelijkende selectie van **** **** **** onderzoek (niveau ****3), voor de **** Sociale **** (****16033), werd ****(...) Er zijn **** type bericht van selor prom. -- pub. 28/06/2016 numac 2016203450 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché Expert Message Broker De vergelijkende selectie van Franstalige attaché Expert Message Broker (niveau A), voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG16093) werd afgesloten op 22 juni 2016. Er zijn(...) Er werd oo
^