B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 27/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003221 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, van de wet van 16 juni 2

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 16/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003182 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de functie van huisbewaarder in de gebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 204, type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016003208 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Opruststelling Bij koninklijk besluit van 12 april 2016, is aan Mevr. Dominique RAPOPORT, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie eervol ontslag uit haar functies verleend Ze mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016203129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 maart 2016, dat in werking treedt op 1 juli 2016, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Servaes, Hugo, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal - Het is

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de ontslagneming van de rekenplichtige van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 02/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2014 houdende benoeming van de leden van de Vervolmakingsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gem type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016203430 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 3 juni 2016 wordt de maatschappij "Triple M" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 3 juni 2016 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik te 1. de administrat type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Fototechnicus » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 10/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003206 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type ministerieel besluit prom. 23/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003194 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2016-2026. type ministerieel besluit prom. 17/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003183 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de rechten en plichten van de personeelsleden en hun gezinsleden met betrekking tot de uitoefening van de functie van huisbewaarder in de dienstgebouwen betrokken door de Federale Overheidsdienst Financiën e

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft het identificatiedocument van paardachtigen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035949 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, wat betreft het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016036019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N15a Nekkerspoelstraat en Putsesteenweg tussen kilometerpunt 0.0 en 2.478 op het grondgebied van de stad Mechelen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035934 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035933 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, wat betreft het toekennen van extra lestijden in het kader van het stijgend aantal ander type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016036020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het nemen van een uitsluitingsbesluit voor de specifieke lerarenopleiding van CVO Lino type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aanvullend criterium voor de beoordeling van de subsidieaanvragen die ingediend zijn in het kader van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035951 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van de BelRAI screener type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34013 - "Haute vallée de l'Aisne" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34009 - "La Calestienne entre Marenne et Hotton" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34012 - "Vallée de l'Ourthe entre La Roche et Hotton" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016027173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34010 - " Plaine de Ny"

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016203496 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 april 2016 in zake B.L. tegen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen - « Sc type bericht prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016203475 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 april 2016 in zake F.J. tegen de gemeente Evere, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 april 2016, heeft de Franstalige Ar « 1. S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van masters in de Engelse taal toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de "Maison de la résistance" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de mensel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van "RNC -Justice et Démocratie" als gelabeld centrum krachtens het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de mensel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 april 2011 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en g type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de coördinatiegroep ter uitvoering van artikel 8 van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van d

arrest

type arrest prom. 17/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003211 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van meerdere besluiten betreffende de diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016007153 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis . Vacature van assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan (conservatie en restauratie van foto's) Onze functiebeschrijvingen worden enkel in de mannelijke vorm (...) 1. POSI

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016203497 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 april 2016 in zake de Belgische Staat tegen de nv « Etablissements Jean Wust », in aanwezigheid van de nv « CBC Banque », en in zake de nv « Etablis «

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016202996 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2016 van 28 april 2016 Rolnummer : 6216 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidsho Het Grond

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 01/07/2016 numac 2016203248 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2016 van 2 juni 2016 Rolnummer : 6158 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gen Het Grond
^