B.S. Index van de publicaties van 12 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/12/2015 pub. 12/07/2016 numac 2016000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen. - Duitse vertaling type wet prom. 23/08/2015 pub. 12/07/2016 numac 2016000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de politionele informatie betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016 wordt Mevr. Nadia LARRASS, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel va Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203517 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016, dat uitwerking heeft op datum van 31 december 2015, is aan de heer van Niel Schuuren, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk a Het is type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanvaarding van een legaat ten voordele van de rechtspersoonlijkheid van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar voor z type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van de type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 5 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203565 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 april 2016, dat in werking treedt op 14 juli 2016, is aan de heer Fosséprez, J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Libramont-Chevigny. Het is hem vergund de titel va Het beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203618 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 12 mei 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Neirinckx, L., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Temse. Het is hem Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 18 december 2015 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 juli 2016, aan de heer Marc GEDOPT. Vanaf dezelfde datum wordt hij toegelaten zijn rechten Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt Graaf Christian de LANNOY ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Guangzhou met als ressort de Provincies Guangdong, Fujian, Hainan, Yunn Bij k

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Nationale Raad voor Accreditatie type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. 29/06/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van klasse 1 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203515 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 juni 2016 is het verzoek tot associatie van de heer Sterckmans, P., notaris ter standplaats Tubeke, en van Mevr. Hong, Th.-Th.-M., kandidaat-notaris, om de associatie "Pierre STERCKMANS & Thi Th Mevr. Hong Th.- type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203631 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 juni 2016 wordt b.v. Al-West vanaf 5 april 2016 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 15 juni 2016 wordt bvba S.T.A.W. vanaf 15 juni 2016 voor drie Bij ministerie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027192 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35018 "Bassin de l'Hermeton en aval de Vodelée" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35021 - "Vallée de la Lesse en aval de Houyet" type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027193 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35019 « Vallée de la Meuse en amont d'Hastière » type besluit van de waalse regering prom. 14/04/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016027191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35011 - " Vallée de la Molignée "

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203452 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 juni 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 juni 2016, is beroep tot vernietigin Die zaa

document

type document prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203630 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal a.i. van 11 mei 2016, dat uitwerking heeft op 1 mei 2016, wordt mevr. Catherine Herman in vast verband benoemd tot de graad van attaché. Bij besluit van de secretaris-generaal van 2 juni 20 Bij besluit v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016022286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, dat uitwerking heef type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016022289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016022285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, dat in werking treed Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar func Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016022287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016031478 bron brussels hoofdstedelijk gewest Intraregionale mobiliteit. - Vacante betrekking van eerste attaché , Expert van de evaluatiecyclus en de managementpraktijken in het departement Opleiding en Ontwikkeling van de Organisatie, in de Nederlandse of Franse taalrol Dit beric(...) 1° het Mi type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016031479 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacante betrekking van eerste attaché , Expert van de evaluatiecyclus en de managementpraktijken. Deze betrekking is open in de Nederlandse of Franse taalrol en bevindt zich in het departement Opleiding en Ontwikkeling van de Organisatie 2° de instel type vacante bettreking prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016031475 bron brussels hoofdstedelijk gewest ****.****. - Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het **** **** Gewest. - Samenstelling van een ****. - Oproep van kandidaten ****.**** stelt een **** samen voor betrekkingen in de ****(...) De gel

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203637 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 juni 2016 : - is Mevr. Mosselmans, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Waals-Brabant. Zij is in subsidiaire orde - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203617 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2016 is de aanwijzing van Mevr. Mathys, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf ja Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203619 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 januari 2016 is de heer Muller, J., geassocieerd notaris ter standplaats Waasmunster, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203563 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 december 2015 is de heer Lemmerling, L., vrederechter van het kanton Grimbergen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een term Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 12 juni 2016, is in artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014, betreffende de benoeming van Mevr. Römer A., als rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, de zin &quo Het ar type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 juni 2016 is de heer de Francquen, E., ere-geassocieerd notaris ter standplaats Namen , benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2015018371 bron federaal centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (myria) Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de **** **** 5 ****(...) Indien het

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203751 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van pedagogen (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG16154) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijz(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203699 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** De vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****), voor het Ministerie van Landsverdediging (****16078), werd afgesloten op 10 juni 2016. ****(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 12/07/2016 numac 2016203620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 23 maart 2016, werd de heer Noir, L., ereraadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn van een Rechtbank
^