B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009288 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie type wet prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag, de benoeming en de vergoeding van een regeringscommissaris bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 18/07/2016 numac 2016000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 18/07/2016 numac 2016000424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1964 tot vaststelling van de zetel, alsmede van het ambtsgebied en de bevoegdheden van de hypotheekkantoren type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016009341 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2016 dat in werking treedt op 1 april 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Eric BRASSEUR, adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden e type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst. - Hernieuwing van de mandaten Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016 dat uitwerking heeft met ingang van 16 februari 2016 : Worde - Mevr. C type koninklijk besluit prom. 04/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016203720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit 10 juli 2016 van wordt de heer Hugo Steeman, adviseur-generaal klasse A3, met ingang van 1 juni 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 23/05/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 31 januari 2008 en 28 februari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van arts, huisarts, geneesheer-specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, apotheker

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016203730 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 5 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016203731 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 2 en 3 juni 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

decreet

type decreet prom. 20/06/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016203628 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het industrieel leerlingwezen

document

type document prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VOTUBIA - subependymaal reuscel astrocytoom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden type document prom. 01/07/2016 pub. 18/07/2016 numac 2016022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - VOTUBIA -renaal angiomyolipoom , ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016 : Wordt aan de heer Jean-Pierre GOOSSENS, met ingang van 1 maart 2016, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van Wordt de hee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de Overzeese Sociale Zekerheid. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016 dat uitwerking heeft met ingang van 16 Worden type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203569 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels. - Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016 dat u Worden

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203819 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 mei 2016 in zake het Vlaamse Gewest tegen Geert Lava, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 juni 2016, heeft het Arbeidshof « Sche

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203566 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming in de klasse A1 met de titel van attaché Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016, wordt Mevr. WILLOCQ, Caroline, met ingang van 1 februari 2016 me Mevr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dynamo international » te Brussel om van 1 juni 2017 to type vergunning prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur » te Sommière om van 1 januari tot type vergunning prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om van 1 januari tot en met type vergunning prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum het Laar » te Brussel om van 1 april 2017 tot en

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203143 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2016 van 2 juni 2016 Rolnummer : 6192 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203785 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés beheer netwerken (niveau A2) voor Ministerie van Defensie (AFG16134) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203784 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Deskundigen programmering (niveau B) voor het Ministerie van de Defensie (AFG16133) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203809 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****2) voor de **** **** (****16035) werd(...) Er is 1 **** type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT experten Netwerkbeheer (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG16160) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachées Analyse Programmering (niveau A) voor het Ministerie van de Defensie (ANG16159) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naas(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2016 numac 2016203820 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Een vergelijkende selectie voor bevordering naar • Attach
^