B.S. Index van de publicaties van 22 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016003260 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaa type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 juni 2016, wordt mevrouw Patricia BAL, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkad Overeen type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan het secretariaat van het Bonn Agreement, in het kader van de overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreinigi type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024142 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan het bijzonder trustfonds van het UNEP, in het kader van de overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oost type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016003259 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van drie leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van tabaksproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/05/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016031525 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016203794 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 30 juni 2016 worden de begrotingswijzigingen nr. 1 voor het boekjaar 2016 van de stad Edingen, aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad van 12 mei 2016, hervormd. MOESK - gemeentelijk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016036098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016036091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N452 tussen kilometerpunt 4,700 en 6,160 op het grondgebied van de gemeente Gavere

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2016 pub. 22/07/2016 numac 2016027229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaring type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016203787 bron waalse overheidsdienst Gewestelijke overheidsdiensten. - Plaatselijke Besturen Bij besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2016, dat op 1 augustus 2016 in werking treedt, wordt Mevr. Catherine Delcourt tot arrondissementscommissaris van de provincie Luik benoemd

document

type document prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) - Op 17/08/2016 ( type document prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016031480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling via mobiliteit - nederlandstalige directeur voor de dienst « Human Resources en Support » De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij doet een oproep tot kandidaatstelling via mobiliteit voor een betrekking v Funct

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016009372 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij ministerieel besluit van 13 juli 2016, is de standplaats "Gent " vervangen door de standplaats "Gent (grondgebied van het tweede kanton)"in de artikelen 1 en 2 van h(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten me

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016203788 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 juni 2016 : - is de heer Vercruysse, P., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ukkel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016009371 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2016, dat in werking treedt op 31 juli 2016 `s avonds, is aan Mevr. Lambrigts, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van federaal magistraat bij het federaal parket.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016203920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** specialisten financiën en begroting De vergelijkende selectie van **** specialisten financiën en begroting (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor **** ****(...) Er zijn 2

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 22/07/2016 numac 2016011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 102
^