B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016009325 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 juni 2016 is machtiging verleend aan genaamde **** **** ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** kon type wet prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016009326 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 16 juni 2016 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****(...) **** **** type wet prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wat de betrokken clubs betreft type wet prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen van 17 mei 2016 en in uitvoering van artikel 22,4° Interp type wet prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie type wet prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022330 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003252 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de plaatsvervangend gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme type koninklijk besluit prom. 08/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007154 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 en tot invoering van bepalingen betreffende geïnformatiseerde examens en testen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type koninklijk besluit prom. 17/05/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot bepaling van de criteria voor een evenwichtige spreiding over de gemeenten van de opvangplaatsen voor de asielzoekers. - Addendum type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024152 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake heropneming in de politiediensten en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 19 april 2005 tot vaststelling van het "Rampenplan Noordzee" type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 44 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Kwaadmechelen ter hoogte van de kilometerpaal 32.338 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Kwaadmechelen ter hoogte van de kilometerpaal 32.860 type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 03/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte type ministerieel besluit prom. 07/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verz type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Tessenderlo ter hoogte van de kilometerpaal 28.967 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Tessenderlo ter hoogte van de kilometerpaal 30.971 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 38 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Diest ter hoogte van de kilometerpaal 28.220 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Diest ter hoogte van de kilometerpaal 27.277 type ministerieel besluit prom. 18/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op het Wetboek van economisch recht, de transactie bedoeld in artikel XV.61, van het voornoemde Wetboek, voor te stellen type ministerieel besluit prom. 18/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Diest ter hoogte van de kilometerpaal 24.449 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Diest ter hoogte van de kilometerpaal 26.668 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Diest ter hoogte van de kilometerpaal 23.501 type ministerieel besluit prom. 05/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 17 Diest - Kwaadmechelen, gelegen te Diest ter hoogte van de kilometerpaal 27.896

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016031537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2016 wordt de heer Rochdi KHABAZI aangesteld om het mandaat van directeur-generaal in rang A5 van Brussel Plaatselijke Besturen bij de Gewestelijke Over

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016036192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een volumekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016036191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, de loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203877 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" . type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203879 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203880 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Société de transport en commun de Liège-Verviers . type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203962 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijzing van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transp type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016203882 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de tran

decreet

type decreet prom. 16/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs, organisatie van het bestuur van het "Centre hospitalier universitaire de Liège", en onderzoek type decreet prom. 15/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016036197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39decies betreffende de inzet van personeelsleden van de pool tijdelijke affectatie in korpsen van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 20/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 650bis - Wijziging van de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015. - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203823 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 6377 Bij beschikking van 13 juli 2016 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak nr. De griffie

document

type document prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016009376 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank Henegouwen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 8 juni 2016, heeft mevr. Aguilar Y Cruz D., rechter in de arbeidsrechtbank Henegouwen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een

arrest

type arrest prom. 22/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat in werking t Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016009380 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016, is de heer Marechal X., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016 Hij zal he

lijst

type lijst prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 14/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203488 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 30/05/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 30/05/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van type overeenkomst prom. 30/05/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016204015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-servicedesk medewerker De vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-servicedesk medewerker (niveau C) voor het Ministerie van Defensie (ANG16058) werd afgesloten op 30 juni 2016. Er (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016204007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG16142) Na de selectie wordt een lijst met maximum 70 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016204013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés beleid internationale relaties (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG16122) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze li(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016204001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors De vergelijkende selectie van Franstalige vertalers-revisors (niveau A1) voor de FOD Financiën (AFG15169) werd afgesloten op 2 mei 2016. Er zijn 14 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016204000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Software Testeur De vergelijkende selectie van Franstalige Software Testeur (niveau B) voor de FOD Financien (AFG15091) werd afgesloten op 26 januari 2016. Er zijn 6 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203996 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Sourcing Manager A2 De vergelijkende selectie van Franstalige Sourcing Manager A2 (niveau A2) voor de FOD Financien (AFG15045) werd afgesloten op 14 september 2015. Er zijn 4 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige chef-kok De vergelijkende selectie van Franstalige chef-kok (niveau C) voor de FOD Financiën (AFG15087) werd afgesloten op 3 december 2015. Er zijn 5 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** kok De vergelijkende selectie van **** kok (niveau ****) voor de **** **** (****15021) werd afgesloten op 29 juni 2015. Er zijn 23 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016204012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige woordvoerders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG16162) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig b(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016203941 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Ondersteuners (niveau B), voor FOD Sociale Zekerheid (ANG16156) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaa

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2016, 103.31 punten bedraagt, tegenover 10 De gezo

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 29/07/2016 numac 2016003262 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het niveau A in betrekkingen waaraan de titel is verbonden van attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van he(...) Voor de laurea
^