B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016203900 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2016 van 2 juni 2016 Rolnummer : 6142 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 51 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, gesteld door de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel Het Grond type wet prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016203899 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2016 van 2 juni 2016 Rolnummer : 6035 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, c) tot e), 35, type wet prom. 21/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016011330 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van w type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de jaarlijkse gratificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 dat uitwerking heeft op 1 april 2015 wordt er een eervol ontslag uit haar ambt van eerstaanwezend assistent verleend aan Mevr. Ruyssinck, Micheline , geboren (...) Bij k type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - Limburg type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 10 april 2016 dat uitwerking heeft op 16 januari 2016 wordt de heer Verbergt, Bruno , geboren op 20 mei 1964 aangeduid als houder van de functie van Operationeel Directeur voo(...) Bij k type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016200654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016201875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de Vlaamse aanmoedigings type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de tussenkomst van het fonds voor bestaanszek type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - geharmoniseerd stelsel - op 5 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016007176 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een opperofficier Bij koninklijk besluit ****. 1352 van 7 juli 2016, wordt generaal vlieger ****. **** ****, ere-vleugeladjudant van de Koning, op pensioen gesteld op 13 juli 2016 in **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016007158 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder **** koninklijk besluit ****. 1221 van 17 mei 2016 : Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de ****, benevens het Kruis van Commandeur in de **** BRONS De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016007175 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Aanwijzing. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 1351 van 7 juli 2016 : Wordt luitenant-generaal ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 13 juli 2016 ontslagen uit het **** **** luiten type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016201878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 02/08/2016 numac 2016000454 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016003271 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd to type koninklijk besluit prom. 18/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016003269 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 augustus 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie - West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016201884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van **** type ministerieel besluit prom. 19/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de ambtenaren belast met de onderzoeken ter plaatse in het kader van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016031304 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2016, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gewone magnolia gelegen Orbanlaan 22 in Sint-Pieters-Woluwe, b(...) Voor de raadpleging van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016203983 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van de leden van het auditcomité van de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi »

decreet

type decreet prom. 20/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016203971 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wetgeving betreffende de start- en stagebonus type decreet prom. 20/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016203972 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst type decreet prom. 20/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016203973 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches type decreet prom. 20/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016203974 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van verschillende wetgevingen in verband met de alternerende opleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016011332 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-16/0018 : Autodistribution SA/Doyen Auto Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 25 juli 2016, ontving de auditeur- Volgens d

erratum

type erratum prom. 10/06/2014 pub. 02/08/2016 numac 2016000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de type erratum prom. 25/04/2014 pub. 02/08/2016 numac 2016203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 2011

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Benoeming. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 juli 2016 wordt de heer Anthony SCRAEYEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 december 2015.

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016203992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016203993 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016022336 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 30/05/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/08/2016 numac 2016204056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken "**** **** **** ****" De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken "**** **** **** **** Er zijn geen geslaagden.
^