B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot uitvoering van de Verordening nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG type wet prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016027240 bron waalse overheidsdienst Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen FERNELMONT - 1° afdeling FORVILLE. - Een perceel grond met een oppervlakte va Gewestplan type wet prom. 22/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende uitvoering van Verordening nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016024137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 betreffende de oprichting van een nationaal Comité voor de veiligheid der burgerlijke luchtvaart en van plaatselijke comités voor de veiligheid der luchthavens type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de tussenkomst van het fonds voor bestaanszekerheid bij de vastgek type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016203369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016203367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijf type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016202126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag o type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016202132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016202053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leefti type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016204089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016 wordt de heer Michel ROULET, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2016 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming Een be type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016009363 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot toekenning van een subsidie van 96.000 euro voor de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016009361 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de van de leden van de Commissie van Experten type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016204092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016 wordt mevrouw Sophie PIERMAN, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2016 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1 met als titel attaché. Een beroep type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016009362 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot toekenning van een subsidie van 120.000 euro voor de communicatieontwikkeling van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016204091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016 wordt de heer Guy DE ROCKER, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2016 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming Een be type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016003261 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016204090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 juli 2016 wordt Mevr. Caroline DE SADELEER, technisch deskundige, met ingang van 1 juli 2016 door overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de klasse A1, met als titel attaché. Een be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016204011 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 juni 2016: - wordt de SA ABO vanaf 29 juni 2016 voor drie jaar erkend als auteur van effectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de categorieën van de volgende projecten : 2. "Projecten inzak 3. "Mijnen en st type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016204005 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de « Fédération halieutique et piscicole du sous bassin de l'Oise » type ministerieel besluit prom. 22/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036120 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake het Asiel, Migratie en Integratie Fonds aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036133 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2016 van de openbare diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg type ministerieel besluit prom. 16/01/2014 pub. 04/08/2016 numac 2016021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende benoemingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 04/08/2016 numac 2016021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende benoemingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 24/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036123 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg 2016 van de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg "Oude Trambaan" tussen kilometerpunt 10,2000 en 11,300 t.h.v. de N42 op het grondgebied van de stad Zottegem type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de tewerkstelling in een gewezen DAC-statuut van personeelsleden in de gesubsidieerde vrije internaten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036188 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artike type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036194 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016203977 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles-international » type besluit van de waalse regering prom. 21/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016203978 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de Waalse ambtenarencode om een vergoeding te verlenen aan de leden van de commissies bedoeld in artikel 363, § 2, die buiten de administratie, de openbare instellingen of de ministeriële kabinetten z

decreet

type decreet prom. 13/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen inzake onderwijs type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid type decreet prom. 08/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016036193 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Jeruzalem op 24 maart 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/06/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief betreffende het Psychosociaal Interventieplan , tweede luik van het monodisciplinair interventieplan voor discipline 2

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage C bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie Ter attentie van : - de Commissaris - de Korp

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016009389 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016, is aan de heer Bayart, C., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel. Dit besluit heeft uitwerking met ingang v Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016203998 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. type lijst prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016203997 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/08/2016 numac 2016204118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs regio **** en **** **** vergelijkende selectie van **** sociaal controleurs regio **** en **** (niveau ****) voor het ****(...) Er zijn 3 ge
^