B.S. Index van de publicaties van 5 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 05/09/2016 numac 2016000500 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007188 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Verlenging aanstelling. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 1255 van 22 juni 2016 : Wordt de aanstelling in de graad van brigadegeneraal van brigadegeneraal ****. ****, vanaf 1 augustus 2016, voor de **** **** kolonel type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016018290 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2016 aan de vereniging zonder winstoogmerk "Farmaflux" type koninklijk besluit prom. 09/12/1992 pub. 05/09/2016 numac 2016000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, &****; 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016014252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2016 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk A"S"C gevestigd te 3454 RUMMEN, Ketelstraat 111, met onder type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016014256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2016 wordt de v.z.w. BELGATEQ, met ondernemingsnummer 0844.752.016, gevestigd te 2600 BERCHEM, Driekoningenstraat 110/1, erkend vo type ministerieel besluit prom. 27/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016036322 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016014253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2016 wordt de v.z.w. CERTINERGIE, met ondernemingsnummer 0536.501.654, gevestigd te 4537 VERLAINE, rue Haute Voie 57/1, erkend voo type ministerieel besluit prom. 12/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016036342 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016009369 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 20/07/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016009370 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het mondelinge evaluatie-examen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031579 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016 wordt een subsidie van 30 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031580 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016 wordt een subsidie van 60 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204257 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 juni 2016 in zake A.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juli 2016, heeft de Strafuitvoeringsrechtbank Henegouwen, afd « Is, type bericht prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204245 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 juni 2016 in zake de bvba « Carttime » tegen de CVA « Wereldhave Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 juni 2016 « type bericht prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204244 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 juni 2016 in zake G. Karremans en V. Dos Santos tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 10 juni 2016, « Sche type bericht prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204247 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 juni 2016 in zake Olivier Lauvaux tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 juni 2016, heeft de Recht « Sche

document

type document prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici van het type L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 14 maart 2016, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire De Erke type document prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031545 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor EPB-klimaatregelingstechnici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 6 juli 2015 van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor EPB-klimaatregelingstechnici van IRIS TECH + Sint-Deni De Erke type document prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor controleur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 6 juli 2015, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor controleur (EPB Klimaatregeling) van IRIS TECH(...) De Erkenning draagt het n type document prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031547 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor EPB-verwarmingsadviseurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 23 oktober 2015, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de reglementaire opleiding voor EPB-verwarmingsadviseurs De Erk type document prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 23 oktober 2015, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de reglementaire opleiding voor erkende verwarmin De Erke type document prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031544 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici van het type G1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 14 maart 2016, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementair De Erke

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007187 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 1253 van 22 juni 2016, wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier E. Hofland, op 1 mei 2016 benoemd in de graad van onderluitenant in type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1256 van 22 juni 2016 : **** **** ****. ****, vleugeladjudant van de Koning, op 26 juni 2016 benoemd in de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007190 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1258 van 22 juni 2016, wordt kolonel **** ****. ****, benoemd in de graad van generaal-majoor op 26 juni 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1257 van 22 juni 2016, wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, benoemd in de graad van generaal-majoor van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007191 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1260 van 22 juni 2016, wordt kapitein-ter-zee **** ****. ****, benoemd in de graad van **** op 26 juni 201 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016007196 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1263 van 22 juni 2016 : In het korps van de infanterie hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslach(...) Refere type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016009437 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen Bij de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, - ond type vacante bettreking prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016009441 bron hoge raad voor de justitie Werving van gerechtelijke stagiairs . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de **** en ****(...) Het vergelijkend ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016031578 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke **** ****. - Werving via externe mobiliteit. - Uitslag van de selectie voor een betrekking van attaché expert "vervoer van gevaarlijke goederen" in de **** **** **** selectie, via externe ****(...) Er is 1 geslaagde.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204468 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 13 juli 2016, zijn benoemd tot gerechtelijk stagiair, met ingang van 1 oktober 2016 : - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Bink, A.; - Mevr. Daems, S.; - Mevr. Vandebroek

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204246 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten van 6 juni 2016 in zake het openbaar ministerie tegen L.M., waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekomen op 14 juni 2016, heeft de k 1. « S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016204249 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten, nrs. 235.137 en 235.136, van 20 juni 2016 respectievelijk inzake de vzw « Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie » en de nv « Roche » e «

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016009426 bron nationale kamer van notarissen Samenstelling Directiecomité Nationale Kamer van notarissen per 1 september 2016 Voorzitter : Thierry VAN SINAY, notaris te Meerbeke Vice-Voorzitter : Vincent DAPSENS, notaris te Marchin Penningmeester : Guy JANSEN, notaris te Leuven Se Verslaggever :

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 05/09/2016 numac 2016009415 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van de Vredegerecht Beauraing - Dinant - Gedinne zetel Gedinne zullen vanaf 6 september 2016 gevestigd zijn op het volgend adres : Vredegerecht Beauraing - Dinant - Gedinne Zetel Gedinne Rue Arthur Defoin 215A 5500 DINANT
^