B.S. Index van de publicaties van 6 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016 wordt het mandaat van de heer CLAES Paul als korpschef van de lokale politie van de politiezone HANO voor ee(...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016 wordt de aanwijzing van de heer CAESTECKER Philip als korpschef van de lokale politie van de politiezone OOSTENDE voor een periode van vijf j type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003266 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2011 houdende het reglement van de Lotto, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016202928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2016 Koninklijk besluit van 16 juni 2016. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer BONAMIS, Pierre, adviseur bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitker De heer STEEMAN, Hu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij ministerieel besluit van 14/07/2016 werd de N.V. ABO erkend als opdrachthouder voor de effectenstudies voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf. De erkenning draagt het nummer : AGR/EI/0(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031562 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 15/07/2016 werd de erkenning van TSHIBANGU Katokolo als energieauditeur voor de milieuvergunning ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204496 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2016 is het verzoek tot associatie van de heer Vanhencxthoven, W., notaris ter standplaats Herentals, en van Mevr. Schaeken, A., kandidaat-notaris, om de associatie "Schaeken & Vanhencx Mevr. Schaeken,

decreet

type decreet prom. 15/07/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036319 bron vlaamse overheid Decreet houdende de verschuiving en aanwending van werkingsmiddelen als gevolg van de toepassing van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en houdende de verlenging van de aanwendingstermi type decreet prom. 15/07/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036218 bron vlaamse overheid Decreet houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest type decreet prom. 24/06/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016036210 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204256 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 januari 2016 in zake de nv « Hebette Frères » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juli 2016, he « S

document

type document prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen en voor kandidaat-kapiteins (hoger kader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brand(...) - Op 29 oktober 2

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007204 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1269 van 22 juni 2016 : In het korps van de transmissietroepen wordt heeft benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007208 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1275 van 22 juni 2016 : In het korps van de logistiek hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 juni In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007201 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1273 van 22 juni 2016 : In het korps van de pantsertroepen hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007207 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1274 van 22 juni 2016 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007198 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1267 van 22 juni 2016 : In het korps van de pantsertroepen heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 j In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007200 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1265 van 22 juni 2016 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1271 van 22 juni 2016 : In het korps van de logistiek hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 juni In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007203 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1268 van 22 juni 2016 : In het korps van de genie heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 juni 2016 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007202 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1272 van 22 juni 2016 : In het korps van de infanterie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016007205 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1270 van 22 juni 2016 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204498 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016, is het artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 2016 vervangen als volgt : « De heer Dedoyard, C., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Luik type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204497 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016 is de aanwijzing van de heer Blondiaux, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vij Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204255 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 17 juni 2016 in zake Ahamed Tanvir tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is in « 1. S

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016003312 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2016, wordt de heer Luc E. VAN DE VELDE-POELMAN, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-gener Bij be

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016000450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031495 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 23 maart 2016, van het BIM, werd de heer DEFRERE Grégory, gedomicilieerd Henri Hollevoetlaan 16, bus 3, te 1080 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus De er type erkenning prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031500 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 12 februari 2016, van het BIM, werd de heer BARBIER Stéphane, gedomicilieerd Ooienstraat 15, bus 5, te 1170 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De er type erkenning prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031504 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 23 maart 2016, van het BIM, werd de heer AERTS Mathieu, gedomicilieerd rue t'Serclaes 31, te 1495 TILLY, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 voor h De erke type erkenning prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031506 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 23 maart 2016, van het BIM, werd de heer AERTS Mathieu, gedomicilieerd rue t'Serclaes 31, te 1495 TILLY, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedelijk G De erke type erkenning prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031505 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 23 maart 2016, van het BIM, werd de heer DEFRERE Grégory, gedomicilieerd Henri Hollevoetlaan 16, bus 3, te 1080 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus De er

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016031542 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 20/07/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd THOMAS WERNER B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van afgedankte voertuigen w(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** tweede klasse De vergelijkende selectie van **** **** tweede klasse (niveau ****) voor de Overheidsdienst van **** en enkele ****(...) Er zijn 6 **** type bericht van selor prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204530 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Governance- beheer van het netwerk Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG16184) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangel(...) Naast dez type bericht van selor prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204534 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Federale Pensioendienst . - Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende Nederlandstalige functie (reeks 3) : • Attaché managementondersteun(...) De Fed

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/09/2016 numac 2016204499 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 25 maart 2016 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de aanwijzing van Mevr. Van Rompay, M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot kamerv Hof van be
^