B.S. Index van de publicaties van 9 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016009368 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016203353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016203841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016009413 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 januari 2016 dat in werking treedt op 1 september 2016, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Luc Suls, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen gelden type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016203359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot vaststelling, voor de periode 2015-2016, van de leefti type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissem type koninklijk besluit prom. 11/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016203842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeids type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016018300 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204557 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 juni 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan Mevr. Remon, C., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Namen Het is haar vergund de type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 3 augustus 2016 wordt de heer Pierre MATON aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone BOTTE DU HAINAUT voor een termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 augustus 2016 wordt het mandaat van de heer Bernard DEHON, als korpschef van de lokale politie van de politiezone HAUTE MEUSE, met ingang van 5 septembe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016003316 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Bingo » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de N - van de verkoo type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016003315 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Super 13 » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een d - van de verkoo type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016003289 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Bingo", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lotto Direct", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie i type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204537 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de raszuiverheid van gecertificeerd zaad van hybride koolzaad, van bijlage 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad type ministerieel besluit prom. 15/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 139, baanvak Leuven - Ottignies, te Graven, gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 14.075 type ministerieel besluit prom. 28/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204539 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de voorwaarden in verband met de keuring van teelten en de certificeringetiketten, van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel bre type ministerieel besluit prom. 26/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016011364 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de "FRDO persprijs duurzame ontwikkeling" 2016 type ministerieel besluit prom. 12/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016204538 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft het officiële etiket van verpakkingen van zaaizaad, van vijf besluiten van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016031536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de identificatie en registratie van katten

decreet

type decreet prom. 13/07/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra vo

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016018302 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204543 bron waalse overheidsdienst Beheersplannen van de Waalse gedeelten van de stroomgebiedsdistricten. - Bericht Overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffe Deze d

document

type document prom. 25/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016031585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007230 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1298 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 juni 2 In de graad van m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007227 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1294 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen plaat In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007231 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1297 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoeminge In de graad van m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007228 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1295 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op 26 j In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007226 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1292 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoemingen plaats op 26 juni 2 In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007229 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1299 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen plaat In de graad van m

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016031581 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Werving via **** mobiliteit. - Uitslag van de selectie voor een betrekking van fotograaf in de **** **** **** selectie, via **** mobiliteit, van een fotograaf (rang ****1) in de **** ****, voor de **** (...) Er is 1 ges

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204556 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2016 : - is de heer Gillijns, F., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. - dat in werking treedt - dat in werk

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016007225 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1293 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende In de graad van l

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204552 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

erkenning

type erkenning prom. 23/08/2016 pub. 09/09/2016 numac 2016018287 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten en tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsassistent-begeleiders (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16171) Na de selectie wordt een lijst met maximum 120 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaa type bericht van selor prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204576 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige economisten (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG16148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld v(...) De per type bericht van selor prom. -- pub. 09/09/2016 numac 2016204591 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur Governance - beheer van het netwerk Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG16184). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het(...) Na de se
^