B.S. Index van de publicaties van 12 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 12/09/2016 numac 2016000524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2016-2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016009440 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 april 2016 worden benoemd op datum van 8 april 2015 : tot Officier in de Kroonorde : Mevr. Nachtegael Lieve Adviseur - tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Defeve Attaché De heer Feuil type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provinci type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van Proximus, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016009439 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 worden benoemd op datum van 15 november 2014 : - tot Officier in de Orde van Leopold II : De heer Degeest Benjamin ICT-deskundige - tot Ridder in de Leo De heer Geyskens E type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016003309 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016203351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 j type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016203167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststel type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 5 type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van een werkgeversbijdrage aan het type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfst type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 12/09/2016 numac 2016000527 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 5

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016031604 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 2015 tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de kandidaten en van het programma van de vergelijkende selectie voor **** en **** beroeps-**** type ministerieel besluit prom. 07/04/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016031577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type ministerieel besluit prom. 19/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016031563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016018293 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 27 juli 2016 wordt Mevr. Isabel D'HAESE, attaché , met ingang van 1 maart 2016, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Nederlandse taalkader, bij de centrale dienste(...) Een b type ministerieel besluit prom. 19/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016036387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016204572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van het Waals visserij- en hengelfonds type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016204547 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 2015 tot verlenging van het mandaat van de leden van de afvaardigingen van de Waalse Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maa type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016204558 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de voorwaarden voor de openbare waterdistributie type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016204559 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IV bij het regelgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

decreet

type decreet prom. 30/06/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van het alternerend hoger onderwijs type decreet prom. 20/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016031587 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie, met betrekking tot de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de h type decreet prom. 13/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studie diergeneeskunde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/08/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016031590 bron service public regional de bruxelles Omzendbrief betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2017

document

type document prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016031488 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 maart 2016, wordt mijnheer CATHERINE Patrick bevorderd door verhoging in graad op 1 mei 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2016 pub. 12/09/2016 numac 2016029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007238 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1305 van 22 juni 2016, heeft in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoeming plaats op 26 sept In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016022355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007232 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1296 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op 26 In de graad van luit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007240 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1306 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van luchtwapensystemen" de volgende benoeming In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007236 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1301 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op 26 j In de graad van majo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007239 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1307 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen plaa In de graad van kolo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007235 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1302 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op 26 In de graad van majo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007234 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1303 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 juni 2 In de graad van majo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016031582 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke **** ****. - Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van juridische attaché in de **** **** **** selectie, via externe mobiliteit, van een attaché (rang ****1) in de(...) **** ****

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016007237 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1300 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende In de graad van majo

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 12/09/2016 numac 2016009461 bron hoge raad voor de justitie Samenstelling van het Bureau en de Commissies Beurtrol voor het voorzitterschap van de Hoge Raad en de Colleges 1. Samenstelling van het Bureau en de Commissies Overeenkomstig artikel 259bis-4, van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Hoge Ra Bureauleden :
^