B.S. Index van de publicaties van 23 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Brussel op 5 februari 201

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 wordt het mandaat van de heer Yves HENDRIX, als korpschef van de lokale politie van de politiezone SERAING- NEUPRE, met ingang van 1 augus type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016018305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdier type koninklijk besluit prom. 14/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het kalenderjaar 2016 van de bedragen van de vergoedingen voor de maatregelen die zijn voorzien in de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector en die op 1 maart 2000, 28 november 2000, 26 apr type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijzigi type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstal type koninklijk besluit prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016014186 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007279 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Dienstverbreking van een hulpofficier luchtverkeersleider Bij koninklijk besluit nr. 1347 van 3 juli 2016, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader van de hulpofficieren bekleedt, aangeboden door luitenant van Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007270 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 1336 van 28 juni 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de uitzonderlijke ver Hij neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204721 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ambtshalve mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2016, wordt de heer Dedier, Olivier, attaché in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid v Overee type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 jan type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 1 september 2016 wordt de heer Michaël JONNIAUX aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone ETTERBEEK/SINT-PIETERS-WOLUWE/ SINT-LAMBREC type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de forfaitaire verblijfsv type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016203602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2016 numac 2016003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007272 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1338 van 28 juni 2016, wordt kapitein-commandant D. De Busschere op pensioen gesteld op 1 juli 2016 in toepassing van de samengeordende wetten o type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007278 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 1346 van 3 juli 2016, wordt kapitein van het vliegwezen H. Ottevaere met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031611 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer wat betreft het afsluiten van contracten type ministerieel besluit prom. 15/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031609 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap RWE Supply & Trading GmbH van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 2.650,00 euro toegekend aan de gemeente Elsene ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Pr type ministerieel besluit prom. 08/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031610 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 22 februari 2013 en 27 oktober 2015 houdende de toekenning aan de vennootschap Wind Energy Power NV van een leveringsvergunning voor gas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 4.470,00 euro toegekend aan de gemeente Jette ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Pro type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031621 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 2.420,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem ter ondersteuning van gelijkheid in het loka type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 11 augustus 2016 wordt een subsidie van 2.960,00 euro toegekend aan de gemeente Ukkel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid - Pr type ministerieel besluit prom. 15/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016009463 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding toegekend aan plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031461 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de re type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016031520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11ter, 11sexies en 11novies van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036389 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs, wat de lerarenomkadering betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 30/08/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016036427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het zorgkrediet

decreet

type decreet prom. 13/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van het afstandsonderwijs via e-learning van de Franse Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031593 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 april 2016 wordt de heer Willy VERKOELEN eervol ontslag uit zijn ambt verleend op 31 juli 2016. Het is de heer Willy VERKOELEN toegestaan zijn rechten op vervroegd p(...) Bij beslis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2011 en 7 juni 2012 tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de overdracht naar de Waalse Regering van personeelsleden van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007264 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1330 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "medische steun" de volgende benoemingen plaats op 26 juni In de graad van l type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007263 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1329 van 22 juni 2016, heeft in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoeming plaats op 26 juni In de graad van m type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016007265 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische Dienst. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1331 van 22 juni 2016, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 26 septe In de graad van a type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 september 2016, dat in werking treedt op 1 oktober 2016, wordt e Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 september 2016, worden benoemd v Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016018316 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Tweede oproep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie voor de categorie `voormalige leden Kamer en/of Senaat' Aangezien de oproep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Frans Als gev type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016018309 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking Aangezien de oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2016 on De pers type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031626 bron service public regional de bruxelles Oproep tot mobiliteit naar Brussel Preventie & Veiligheid 1) Een directie-assistent voor het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (ref 1627): Er is een betrekking van assistent (rang B1) behorend tot het Franstalige(...) De externe mobil

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 september 2016 is de aanwijzing van de heer De Smet, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn va Het be

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204703 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 235.525 van 19 juli 2016 in zake de bvba « Thalass Alif » en Mohamed Saouti tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffi 1. « type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204702 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 november 2015 in zake de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen de Belgische Staat, waarvan de (...) « 1. Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204782 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 juni 2016 in zake het Vlaamse Gewest tegen het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen o « Sche

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204794 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204795 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Bruss type vergunning prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene om van 1 juni type vergunning prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016031608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 11/08/2016 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd KARIMDEP N.V. geregistreerd als vervoerder van afgedankte voertuigen waarvoor g(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés A2 gelijke kansen - teamverantwoordelijken De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés A2 gelijke kansen - Teamverantwoordelijken (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, A(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204849 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés gelijke kansen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés gelijke kansen (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16104) werd afgesloten op 6 (...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204851 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** artsen - adviseurs (niveau ****3) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - Binnenlandse **** (****16179) **** de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. **** **** type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204852 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16175) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204857 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige budgetaire assistenten (niveau B) voor INNOVIRIS (AFB16030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Verei(...) • diploma van type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204858 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseur-Generaal Internationale Relaties A4 (niveau A4) voor de Veiligheid van de Staat - FOD Justitie (ANG16187) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die h(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204842 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** ****2 De vergelijkende selectie van **** **** ****2 (niveau ****2) voor de **** **** (****15064) werd afgesloten op 15 september 2016. Er zijn 5 geslaagd(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché A2 economisch advies macro-economie De vergelijkende selectie van Franstalige attaché A2 Economisch advies macro-economie (niveau A2) voor de FOD Financiën (AFG16077) werd afgesloten op 15 s(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204832 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-auditors De vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-auditors (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG16066) werd afgesloten op 15 juli 2016. Er zijn 14 geslaagden. type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige interne controleurs A2 De vergelijkende selectie van Nederlandstalige interne controleurs A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG16073) werd afgesloten op 15 juli 2016. Er zijn 7 geslaagde(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204830 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerscontroleurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerscontroleurs (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG15180) werd afgesloten op 14 maart 2016. Er zijn 3 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert E-Auditors De vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert E-Auditors (niveau A2) voor de FOD Financiën (ANG15215) werd afgesloten op 14 juni 2016. Er zijn 16 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG16027) werd afgesloten op 2 augustus 2016. Er zijn 167 geslaagden. Er werd ook een (...) Hierbij zijn type bericht van selor prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Federale Overheidsdienst Financiën. - Stafdienst Personeel & Organisatie - Werving en Loopbaan. - **** gericht aan statutaire ambtenaren van niveau **** en niveau **** **** gedeelte van de vergelijkende selectie voor bevordering naar **** **** ****

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016204791 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 23 augustus 2016 werd de heer de le Court, P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewez Arbeidshof

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 23/09/2016 numac 2016011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 100
^