B.S. Index van de publicaties van 29 september 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 26/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2016 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022382 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022384 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016022383 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 september 2016 worden de cursussen van ni type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016011386 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 23 september 2016 worden de cursussen van niveau 2 als cursus van aanvullende vorming v type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 23 september 2016 worden de cursussen van niveau 1 als cursus van aanvullende vorming v type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 23 september 2016 worden de cursussen van ni type ministerieel besluit prom. 08/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016011387 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen type ministerieel besluit prom. 08/06/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de certificeringsprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen opgericht door de Franstalige dienst voor Beroepen en Kwalificaties op het gebied van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016031615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 5.000.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de vere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016031625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de overdracht aan de Haven van Brussel van een personeelslid afkomstig van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016204863 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht

document

type document prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 september 2016, dat in werking treedt de dag waarop het in het Be worden type document prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016009496 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. Gewone zittijd van november 2016 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor Voornoe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de hogeschool HE2B voortkomend uit de samenvoeging van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak en de Haute Ecole de Bruxelles" en tot erkenning en betoelaging van de opleidingen georganiseerd d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de dienst « L'Enjeu », gelegen rue Albert 1er 9, te 5380 Fernelmont als dienst die een bijzonder opvoedingsproject ten uitvoer brengt

arrest

type arrest prom. 19/09/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016003342 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algem

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016007197 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1264 van 22 juni 2016 : In het korps van de pantsertroepen hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op In de graad v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 september 2016, is aan mevr. Wijns E., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 au Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2016 : - is benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde: de heer Loop R., ere-advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Hij zal het burgerlijk ereteken drage - is bevorder

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde De hieronder geno Dr. Pat

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204874 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** **** (****15082) werd afgesloten op 16 september 2016. Er zijn 5 ****(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204862 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés Luchtvaartbeveiliging (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG16158) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatba type bericht van selor prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204927 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Luchtvaartbeveiliging (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16213) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd, die acht jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige business analyst De vergelijkende selectie van Franstalige business analyst (niveau B) voor de RVA (AFG16073) werd afgesloten op 22 september 2016. Er zijn 4 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204930 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG16101) werd afgesloten op 19 september 2016. E(...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/09/2016 numac 2016204945 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "inspecteurs de la Culture" (niveau 1) voor "l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française" (AFC16001) Na de selectie wordt een lijst met m(...) Naast deze lijst van ge
^